Psaumes 99:6
משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קראים אל יהוה והוא יענם׃
Psaumes 99:7
בעמוד ענן ידבר אליהם שמרו עדתיו וחק נתן למו׃
Psaumes 106:44
וירא בצר להם בשמעו את רנתם׃
Juges 4:3
ויצעקו בני ישראל אל יהוה כי תשע מאות רכב ברזל לו והוא לחץ את בני ישראל בחזקה עשרים שנה׃
Juges 6:6
וידל ישראל מאד מפני מדין ויזעקו בני ישראל אל יהוה׃
Juges 10:10-16
10
ויזעקו בני ישראל אל יהוה לאמר חטאנו לך וכי עזבנו את אלהינו ונעבד את הבעלים׃
11
ויאמר יהוה אל בני ישראל הלא ממצרים ומן האמרי ומן בני עמון ומן פלשתים׃
12
וצידונים ועמלק ומעון לחצו אתכם ותצעקו אלי ואושיעה אתכם מידם׃
13
ואתם עזבתם אותי ותעבדו אלהים אחרים לכן לא אוסיף להושיע אתכם׃
14
לכו וזעקו אל האלהים אשר בחרתם בם המה יושיעו לכם בעת צרתכם׃
15
ויאמרו בני ישראל אל יהוה חטאנו עשה אתה לנו ככל הטוב בעיניך אך הצילנו נא היום הזה׃
16
ויסירו את אלהי הנכר מקרבם ויעבדו את יהוה ותקצר נפשו בעמל ישראל׃
Psaumes 25:2
אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי׃
Psaumes 25:3
גם כל קויך לא יבשו יבשו הבוגדים ריקם׃
Psaumes 31:1
למנצח מזמור לדוד בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם בצדקתך פלטני׃
Psaumes 69:6
אל יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל׃
Psaumes 69:7
כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃
Psaumes 71:1
בך יהוה חסיתי אל אבושה לעולם׃
Esaïe 45:17
ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
Esaïe 49:23
והיו מלכים אמניך ושרותיהם מיניקתיך אפים ארץ ישתחוו לך ועפר רגליך ילחכו וידעת כי אני יהוה אשר לא יבשו קוי׃
Romains 9:33
ככתוב הנני יסד בציון אבן נגף וצור מכשול וכל המאמין בו לא יבוש׃
Romains 10:11
כי הכתוב אמר כל המאמין בו לא יבוש׃
1 Pierre 2:6
וזה הוא שאמר הכתוב הנני יסד בציון אבן פנה אבן בחן ויקרה והמאמין בה לא יבוש׃