Psaumes 145:17
צדיק יהוה בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו׃
Esaïe 6:3
וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כל הארץ כבודו׃
Apocalypse 4:8
ולכל אחת מארבע החיות שש כנפים מסביב ולפנימה הנה מלאות עינים ואין דמי להן יומם ולילה ואמרות קדוש קדוש קדוש יהוה אלהים צבאות היה והוה ויבוא׃
Psaumes 50:23
זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃
Psaumes 65:1
למנצח מזמור לדוד שיר לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם נדר׃
Deutéronome 10:21
הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך׃