Psaumes 22:22
אספרה שמך לאחי בתוך קהל אהללך׃
Psaumes 35:18
אודך בקהל רב בעם עצום אהללך׃
Psaumes 40:9
בשרתי צדק בקהל רב הנה שפתי לא אכלא יהוה אתה ידעת׃
Psaumes 40:10
צדקתך לא כסיתי בתוך לבי אמונתך ותשועתך אמרתי לא כחדתי חסדך ואמתך לקהל רב׃
Psaumes 111:1
הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה׃
Psaumes 56:12
עלי אלהים נדריך אשלם תודת לך׃
Psaumes 65:1
למנצח מזמור לדוד שיר לך דמיה תהלה אלהים בציון ולך ישלם נדר׃
Psaumes 66:13
אבוא ביתך בעולות אשלם לך נדרי׃
Psaumes 66:16
לכו שמעו ואספרה כל יראי אלהים אשר עשה לנפשי׃
Psaumes 116:14-19
14
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
15
יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃
16
אנה יהוה כי אני עבדך אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי׃
17
לך אזבח זבח תודה ובשם יהוה אקרא׃
18
נדרי ליהוה אשלם נגדה נא לכל עמו׃
19
בחצרות בית יהוה בתוככי ירושלם הללו יה׃
Psaumes 118:19
פתחו לי שערי צדק אבא בם אודה יה׃
Psaumes 118:20
זה השער ליהוה צדיקים יבאו בו׃
Ecclesiaste 5:4
כאשר תדר נדר לאלהים אל תאחר לשלמו כי אין חפץ בכסילים את אשר תדר שלם׃
Ecclesiaste 5:5
טוב אשר לא תדר משתדור ולא תשלם׃