Psaumes 22:6
ואנכי תולעת ולא איש חרפת אדם ובזוי עם׃
Psaumes 35:10
כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו׃
Psaumes 69:29-34
29
ואני עני וכואב ישועתך אלהים תשגבני׃
30
אהללה שם אלהים בשיר ואגדלנו בתודה׃
31
ותיטב ליהוה משור פר מקרן מפריס׃
32
ראו ענוים ישמחו דרשי אלהים ויחי לבבכם׃
33
כי שמע אל אביונים יהוה ואת אסיריו לא בזה׃
34
יהללוהו שמים וארץ ימים וכל רמש בם׃
Esaïe 50:6-9
6
גוי נתתי למכים ולחיי למרטים פני לא הסתרתי מכלמות ורק׃
7
ואדני יהוה יעזר לי על כן לא נכלמתי על כן שמתי פני כחלמיש ואדע כי לא אבוש׃
8
קרוב מצדיקי מי יריב אתי נעמדה יחד מי בעל משפטי יגש אלי׃
9
הן אדני יהוה יעזר לי מי הוא ירשיעני הן כלם כבגד יבלו עש יאכלם׃
Luc 23:46
ויקרא ישוע בקול גדול ויאמר אבי בידך אפקיד רוחי ובאמרו זאת נפח נפשו׃
Psaumes 22:2
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃
Psaumes 34:6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
Psaumes 116:3-6
3
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
4
ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי׃
5
חנון יהוה וצדיק ואלהינו מרחם׃
6
שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע׃
Psaumes 118:5
מן המצר קראתי יה ענני במרחב יה׃
Hébreux 5:7
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃