Psaumes 115:11
יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃
Psaumes 115:13
יברך יראי יהוה הקטנים עם הגדלים׃
Psaumes 135:19
בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרן ברכו את יהוה׃
Psaumes 135:20
בית הלוי ברכו את יהוה יראי יהוה ברכו את יהוה׃
Psaumes 145:19
רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃
1 Chroniques 16:8-13
8
הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו׃
9
שירו לו זמרו לו שיחו בכל נפלאתיו׃
10
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃
11
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃
12
זכרו נפלאתיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיהו׃
13
זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו׃
Luc 1:50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃
Psaumes 105:3-7
3
התהללו בשם קדשו ישמח לב מבקשי יהוה׃
4
דרשו יהוה ועזו בקשו פניו תמיד׃
5
זכרו נפלאותיו אשר עשה מפתיו ומשפטי פיו׃
6
זרע אברהם עבדו בני יעקב בחיריו׃
7
הוא יהוה אלהינו בכל הארץ משפטיו׃
Psaumes 106:5
לראות בטובת בחיריך לשמח בשמחת גויך להתהלל עם נחלתך׃
Psaumes 107:1
הדו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו׃
Psaumes 107:2
יאמרו גאולי יהוה אשר גאלם מיד צר׃
Psaumes 135:19
בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרן ברכו את יהוה׃
Psaumes 135:20
בית הלוי ברכו את יהוה יראי יהוה ברכו את יהוה׃
Psaumes 50:23
זבח תודה יכבדנני ושם דרך אראנו בישע אלהים׃
Esaïe 25:3
על כן יכבדוך עם עז קרית גוים עריצים ייראוך׃
Luc 2:20
וישובו הרעים מהללים ומשבחים את האלהים על כל אשר שמעו וראו כפי אשר נאמר אליהם׃
1 Corinthiens 6:19
או הלא ידעתם כי גופכם הוא היכל רוח הקדש השכן בקרבכם אשר קבלתם מאת האלהים וכי לא לעצמכם אתם׃
1 Corinthiens 6:20
כי במחיר נקניתם על כן כבדו את האלהים בגופכם וברוחכם אשר לאלהים המה׃
1 Corinthiens 10:31
לכן אם תאכלו או אם תשתו או כל אשר תעשו את הכל עשו לכבוד אלהים׃
Apocalypse 15:4
מי לא ייראך יהוה ולא יכבד את שמך כי קדוש אתה לבדך כי כל הגוים יבאו וישתחוו לפניך כי נגלו משפטי צדקך׃
Psaumes 22:30
זרע יעבדנו יספר לאדני לדור׃
1 Chroniques 16:13
זרע ישראל עבדו בני יעקב בחיריו׃