Psaumes 17:13
קומה יהוה קדמה פניו הכריעהו פלטה נפשי מרשע חרבך׃
Zacharie 13:7
חרב עורי על רעי ועל גבר עמיתי נאם יהוה צבאות הך את הרעה ותפוצין הצאן והשבתי ידי על הצערים׃
Psaumes 35:17
אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי׃