Psaumes 42:3
היתה לי דמעתי לחם יומם ולילה באמר אלי כל היום איה אלהיך׃
Psaumes 55:16
אני אל אלהים אקרא ויהוה יושיעני׃
Psaumes 55:17
ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וישמע קולי׃
Psaumes 88:1
שיר מזמור לבני קרח למנצח על מחלת לענות משכיל להימן האזרחי יהוה אלהי ישועתי יום צעקתי בלילה נגדך׃
Luc 18:7
והאלהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקראים אליו יומם ולילה גם כי יתמהמה להושיעם׃
1 Thessaloniciens 3:10
לילה ויומם מפילים אנחנו תחנתנו לראות את פניכם ולהשלים את מחסרי אמונתכם׃
2 Timothée 1:3
מודה אני לאלהים אשר אני עבד אותו מימי אבותי ברוח טהורה כי תמיד אזכרך בתפלותי לילה ויומם׃
Psaumes 80:4
יהוה אלהים צבאות עד מתי עשנת בתפלת עמך׃
Lamentations 3:8
גם כי אזעק ואשוע שתם תפלתי׃
Lamentations 3:44
סכותה בענן לך מעבור תפלה׃
Luc 6:12
ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל הלילה בתפלה לאלהים׃
Luc 18:7
והאלהים הלא הוא יעשה דין בחיריו הקראים אליו יומם ולילה גם כי יתמהמה להושיעם׃
Luc 22:41-46
41
והוא נפרד מהם הרחק כקלע אבן ויכרע על ברכיו ויתפלל לאמר׃
42
אבי אם רצונך להעביר מעלי את הכוס הזאת אך אל יהי כרצוני כי אם כרצונך׃
43
וירא אליו מלאך מן השמים ויחזקהו׃
44
ויבאו עליו חבלי מות ויוסף להתפלל בחזקה ותהי זעתו כנטפי דם ירדים לארץ׃
45
ויקם מהתפלל ויבא אל התלמידים וימצאם ישנים מיגון׃
46
]74-64[ ויאמר אליהם למה תישנו קומו והתפללו אשר לא תבאו לידי נסיונ, עודנו מדבר והנה המון ואחד משנים העשר הנקרא יהודה הלך לפניהם ויקרב אל ישוע לנשק לו׃
Matthieu 26:44
ויניחם ויוסף ללכת ויתפלל שלישית באמרו עוד הפעם כדבר הזה׃