Psaumes 22:11
אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר׃
Psaumes 10:1
למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃
Psaumes 18:1
למנצח לעבד יהוה לדוד אשר דבר ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אותו מכף כל איביו ומיד שאול ויאמר ארחמך יהוה חזקי׃
Psaumes 21:1
למנצח מזמור לדוד יהוה בעזך ישמח מלך ובישועתך מה יגיל מאד׃
Psaumes 40:13
רצה יהוה להצילני יהוה לעזרתי חושה׃
Psaumes 40:17
ואני עני ואביון אדני יחשב לי עזרתי ומפלטי אתה אלהי אל תאחר׃
Psaumes 69:13-18
13
ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך׃
14
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃
15
אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃
16
ענני יהוה כי טוב חסדך כרב רחמיך פנה אלי׃
17
ואל תסתר פניך מעבדך כי צר לי מהר ענני׃
18
קרבה אל נפשי גאלה למען איבי פדני׃