Psaumes 22:1
למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃
Psaumes 22:20
הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי׃
Psaumes 59:6
ישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר׃
Psaumes 59:14
וישובו לערב יהמו ככלב ויסובבו עיר׃
Matthieu 7:6
אל תתנו את הקדש לכלבים ואל תשליכו פניניכם לפני החזירים פן ירמסום ברגליהם ופנו וטרפו אתכם׃
Philippiens 3:2
הזהרו מן הכלבים הזהרו מן הפעלים הרעים הזהרו מן החתוך׃
Apocalypse 22:15
ומחוץ לה הכלבים והמכשפים והזנים והמרצחים ועבדי האלילים וכל אהב שקר ועשהו׃
Luc 11:53
ויהי כדברו להם את אלה ויחלו הסופרים והפרושים לשטם אותו מאד ולהקשות לו בדברים רבים׃
Luc 11:54
ויארבו לו ויבקשו לצודד דבר מפיהו למען ימצאו עליו שטנה׃
Psaumes 86:14
אלהים זדים קמו עלי ועדת עריצים בקשו נפשי ולא שמוך לנגדם׃
Jérémie 12:6
כי גם אחיך ובית אביך גם המה בגדו בך גם המה קראו אחריך מלא אל תאמן בם כי ידברו אליך טובות׃
Matthieu 26:57
והאנשים אשר תפשו את ישוע הוליכהו אל קיפא הכהן הגדול אשר נקהלו שם הסופרים והזקנים׃
Marc 15:16-20
16
ויוליכהו אנשי הצלב אל החצר הפנימית הוא בית המשפט ויזעיקו את כל הגדוד׃
17
וילבישהו ארגמן וישרגו עטרת קצים ויעטרהו׃
18
ויחלו לברכו לאמר שלום לך מלך היהודים׃
19
ויכו על ראשו בקנה וירקו בו ויכרעו על ברכיהם וישתחוו לו׃
20
ואחרי התלוצצם בו הפשיטו אותו את הארגמן וילבישהו את בגדיו ויוציאהו לצלב אותו׃
Luc 22:63-71
63
והאנשים אשר אחזו את ישוע התעללו בו ויכהו׃
64
ויחפו את ראשו ויכהו על פניו וישאלהו לאמר הנבא מי הוא ההלם אותך׃
65
ועוד גדופים אחרים הרבו עליו׃
66
ובהית הבקר נקהלו זקני העם והכהנים הגדולים והסופרים ויעלהו לפני הסנהדרין שלהם ויאמרו האתה הוא המשיח אמר לנו׃
67
ויאמר אליהם כי אגיד לכם לא תאמינו׃
68
וגם אם אשאל לא תשיבו דבר ולא תשלחוני׃
69
אבל מעתה יהיה בן האדם ישב לימין גבורת האלהים׃
70
ויאמרו כלם הכי אתה הוא בן האלהים ויאמר אליהם אתם אמרתם כי אני הוא׃
71
ויאמרו מה לנו עוד לבקש עדות הלא באזנינו שמענוה מפיו׃
Luc 23:4
ויאמר פילטוס אל ראשי הכהנים ואל המון העם לא מצאתי דבר אשם באיש הזה׃
Luc 23:5
והם התאמצו לדבר מדיח הוא את העם בלמדו בכל יהודה החל מן הגליל ועד הנה׃
Luc 23:10
ויעמדו הכהנים הגדולים והסופרים ויתחזקו לדבר עליו שטנה׃
Luc 23:11
ויבז אתו הורדוס עם צבאותיו ויהתל בו וילבש אותו בגד זהורית וישלחהו אל פילטוס׃
Luc 23:23
ויפצרו בו בקול גדול ויבקשו כי יצלב ויחזק קולם וקול הכהנים הגדולים׃
Zacharie 12:10
ושפכתי על בית דויד ועל יושב ירושלם רוח חן ותחנונים והביטו אלי את אשר דקרו וספדו עליו כמספד על היחיד והמר עליו כהמר על הבכור׃
Matthieu 27:35
ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו להם את בגדיו וגורל הפילו למלאת את אשר נאמר בפי הנביא יחלקו בגדי להם ועל לבושי יפילו גורל׃
Marc 15:24
ויהי כאשר צלבו אותו ויחלקו בגדיו להם בהפילם עליהם גורל מה יקח איש איש׃
Luc 23:33
ויהי כאשר באו אל המקום הנקרא גלגלתא ויצלבו אתו שם ואת אנשי הבליעל זה לימינו וזה לשמאלו׃
Jean 19:23
ויהי כאשר צלבו אנשי הצבא את ישוע ויקחו את בגדיו ויחלקום לארבעה חלקים לאיש איש חלק אחד וגם את כתנתו והכתנת לא היתה תפורה כי אם מעשה ארג מלמעלה ועד קצה׃
Jean 19:37
ועוד כתוב אחר אמר והביט אליו את אשר דקרו׃
Jean 20:25
ויגידו לו התלמידים הנשארים ראה ראינו את האדון ויאמר אליהם אם לא אראה בידיו את רשם המסמרות ואשים את אצבעתי במקום המסמרות ואשים את ידי בצדו לא אאמין׃
Jean 20:27
ואחר אמר אל תומא שלח אצבעך הנה וראה את ידי ושלח את ידך הנה ושים בצדי ואל תהי חסר אמונה כי אם מאמין׃