Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Psaumes 32:4
כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃
Proverbes 17:22
לב שמח ייטב גהה ורוח נכאה תיבש גרם׃
Psaumes 69:3
יגעתי בקראי נחר גרוני כלו עיני מיחל לאלהי׃
Psaumes 69:21
ויתנו בברותי ראש ולצמאי ישקוני חמץ׃
Job 29:10
קול נגידים נחבאו ולשונם לחכם דבקה׃
Lamentations 4:4
דבק לשון יונק אל חכו בצמא עוללים שאלו לחם פרש אין להם׃
Jean 19:28
ויהי מאחרי כן כאשר ידע ישוע כי עתה זה כלה הכל למען ימלא הכתוב כלו אמר צמאתי׃
Psaumes 30:9
מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך׃
Psaumes 104:29
תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון׃
Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Génèse 18:27
ויען אברהם ויאמר הנה נא הואלתי לדבר אל אדני ואנכי עפר ואפר׃
Job 7:21
ומה לא תשא פשעי ותעביר את עוני כי עתה לעפר אשכב ושחרתני ואינני׃
Job 10:9
זכר נא כי כחמר עשיתני ואל עפר תשיבני׃
Job 34:15
יגוע כל בשר יחד ואדם על עפר ישוב׃
Esaïe 53:12
לכן אחלק לו ברבים ואת עצומים יחלק שלל תחת אשר הערה למות נפשו ואת פשעים נמנה והוא חטא רבים נשא ולפשעים יפגיע׃
Daniel 12:2
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃
Matthieu 27:50
וישוע הוסיף לקרא בקול גדול ותצא רוחו׃
1 Corinthiens 15:3
כי מסרתי לכם בראשונה את אשר גם קבלתי כי המשיח מת בעד חטאתינו כפי הכתובים׃