Josué 7:5
ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש וירדפום לפני השער עד השברים ויכום במורד וימס לבב העם ויהי למים׃
Matthieu 26:38
ויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי׃
Luc 22:44
ויבאו עליו חבלי מות ויוסף להתפלל בחזקה ותהי זעתו כנטפי דם ירדים לארץ׃
Jean 12:27
עתה נבהלה נפשי ומה אמר הושיעני אבי מן השעה הזאת אך על כן באתי אל השעה הזאת׃
Psaumes 22:17
אספר כל עצמותי המה יביטו יראו בי׃
Daniel 5:6
אדין מלכא זיוהי שנוהי ורעינהי יבהלונה וקטרי חרצה משתרין וארכבתה דא לדא נקשן׃
Psaumes 68:2
כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלהים׃
Josué 7:5
ויכו מהם אנשי העי כשלשים וששה איש וירדפום לפני השער עד השברים ויכום במורד וימס לבב העם ויהי למים׃
Job 23:16
ואל הרך לבי ושדי הבהילני׃
Marc 14:33
ויקח אתו את פטרוס ואת יעקב ואת יוחנן ויחל להשמים ולמוג׃
Marc 14:34
ויאמר אליהם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו׃