Psaumes 22:7
כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃
Psaumes 35:21
וירחיבו עלי פיהם אמרו האח האח ראתה עינינו׃
Job 16:10
פערו עלי בפיהם בחרפה הכו לחיי יחד עלי יתמלאון׃
Lamentations 2:16
פצו עליך פיהם כל אויביך שרקו ויחרקו שן אמרו בלענו אך זה היום שקוינהו מצאנו ראינו׃
Lamentations 3:46
פצו עלינו פיהם כל איבינו׃
Matthieu 26:3
ויקהלו הכהנים הגדולים והסופרים וזקני העם אל חצר הכהן הגדול הנקרא קיפא׃
Matthieu 26:4
ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃
Matthieu 26:59-65
59
והכהנים הגדולים והסופרים וכל הסנהדרין בקשו עדות שקר בישוע להמיתו ולא מצאו׃
60
ואף בעמד שם עדי שקר רבים לא מצאו ובאחרונה נגשו שני עדי שקר׃
61
ויאמרו זה אמר יש ביכלתי להרס את היכל האלהים ולשוב לבנותו בשלשת ימים׃
62
ויקם הכהן הגדול ויאמר אליו האינך משיב דבר על אשר ענו בך אלה׃
63
וישוע החריש ויען הכהן הגדול ויאמר לו משביעך אני באלהים חיים שתאמר לנו אם אתה הוא המשיח בן האלהים׃
64
ויאמר אליו ישוע אתה אמרת אבל אני אמר לכם כי מעתה תראו את בן האדם ישב לימין הגבורה ובא עם ענני השמים׃
65
ויקרע הכהן הגדול את בגדיו ויאמר הוא גדף ומה לנו עוד לבקש עדים הנה עתה שמעתם את גדופו׃
Psaumes 22:21
הושיעני מפי אריה ומקרני רמים עניתני׃
Psaumes 7:2
פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃
Psaumes 17:12
דמינו כאריה יכסוף לטרוף וככפיר ישב במסתרים׃
Psaumes 35:17
אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי׃
Ezechiel 22:27
שריה בקרבה כזאבים טרפי טרף לשפך דם לאבד נפשות למען בצע בצע׃
Ezechiel 22:28
ונביאיה טחו להם תפל חזים שוא וקסמים להם כזב אמרים כה אמר אדני יהוה ויהוה לא דבר׃
1 Pierre 5:8
התעוררו שקדו כי מריבכם השטן משוטט כאריה שאג ומבקש את אשר יבלע׃