Psaumes 10:1
למה יהוה תעמד ברחוק תעלים לעתות בצרה׃
Psaumes 13:1-3
1
למנצח מזמור לדוד עד אנה יהוה תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני׃
2
עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום איבי עלי׃
3
הביטה ענני יהוה אלהי האירה עיני פן אישן המות׃
Psaumes 35:22
ראיתה יהוה אל תחרש אדני אל תרחק ממני׃
Psaumes 38:21
אל תעזבני יהוה אלהי אל תרחק ממני׃
Psaumes 69:1
למנצח על שושנים לדוד הושיעני אלהים כי באו מים עד נפש׃
Psaumes 69:2
טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני׃
Psaumes 69:18
קרבה אל נפשי גאלה למען איבי פדני׃
Psaumes 71:12
אלהים אל תרחק ממני אלהי לעזרתי חישה׃
Jean 16:32
הנה שעה באה ועתה זה הגיעה ונפצותם איש איש לביתו ואתי תעזבו לבדי ואינני לבדי כי אבי עמדי׃
Hébreux 5:7
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃
Psaumes 72:12
כי יציל אביון משוע ועני ואין עזר לו׃
Psaumes 142:4-6
4
הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי׃
5
זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃
6
הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃
Deutéronome 32:36
כי ידין יהוה עמו ועל עבדיו יתנחם כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב׃
Matthieu 26:56
וכל זאת היתה למלאת כתבי הנביאים אז עזבוהו התלמידים כלם וינוסו׃
Matthieu 26:72
ויוסף לכחש וישבע לאמר לא ידעתי את האיש׃
Matthieu 26:74
ויחל להחרים את נפשו ולהשבע לאמר לא ידעתי את האיש ומיד קרא התרנגול׃