Psaumes 22:16
כי סבבוני כלבים עדת מרעים הקיפוני כארי ידי ורגלי׃
Psaumes 42:1
למנצח משכיל לבני קרח כאיל תערג על אפיקי מים כן נפשי תערג אליך אלהים׃
Psaumes 42:2
צמאה נפשי לאלהים לאל חי מתי אבוא ואראה פני אלהים׃
Psaumes 31:14-16
14
ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה׃
15
בידך עתתי הצילני מיד אויבי ומרדפי׃
16
האירה פניך על עבדך הושיעני בחסדך׃
Psaumes 43:1-5
1
שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועולה תפלטני׃
2
כי אתה אלהי מעוזי למה זנחתני למה קדר אתהלך בלחץ אויב׃
3
שלח אורך ואמתך המה ינחוני יביאוני אל הר קדשך ואל משכנותיך׃
4
ואבואה אל מזבח אלהים אל אל שמחת גילי ואודך בכנור אלהים אלהי׃
5
מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃
Matthieu 27:46
וכעת השעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלי אלי למה שבקתני ותרגומו אלי אלי למה עזבתני׃
Marc 15:34
ובשעה התשיעית ויצעק ישוע בקול גדול אלהי אלהי למה שבקתני אשר פרושו אלי אלי למה עזבתני׃
Luc 24:44
ויאמר אליהם אלה הם הדברים אשר דברתי אליכם בעוד היותי עמכם כי המלא ימלא כל הכתוב עלי בתורת משה ובנביאים ובתהלים׃
Psaumes 26:9
אל תאסף עם חטאים נפשי ועם אנשי דמים חיי׃
Psaumes 37:28
כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃
Psaumes 71:11
לאמר אלהים עזבו רדפו ותפשוהו כי אין מציל׃
1 Samuel 12:22
כי לא יטש יהוה את עמו בעבור שמו הגדול כי הואיל יהוה לעשות אתכם לו לעם׃
Hébreux 13:5
רחקו מאהבת כסף ושמחו בחלקכם כי הוא אמר לא ארפך ולא אעזבך׃
Psaumes 22:11
אל תרחק ממני כי צרה קרובה כי אין עוזר׃
Psaumes 16:1
מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך׃
Esaïe 46:13
קרבתי צדקתי לא תרחק ותשועתי לא תאחר ונתתי בציון תשועה לישראל תפארתי׃
Psaumes 32:3
כי החרשתי בלו עצמי בשאגתי כל היום׃
Psaumes 32:4
כי יומם ולילה תכבד עלי ידך נהפך לשדי בחרבני קיץ סלה׃
Psaumes 38:8
נפוגותי ונדכיתי עד מאד שאגתי מנהמת לבי׃
Job 3:24
כי לפני לחמי אנחתי תבא ויתכו כמים שאגתי׃
Esaïe 59:11
נהמה כדבים כלנו וכיונים הגה נהגה נקוה למשפט ואין לישועה רחקה ממנו׃
Luc 22:44
ויבאו עליו חבלי מות ויוסף להתפלל בחזקה ותהי זעתו כנטפי דם ירדים לארץ׃
Hébreux 5:7
אשר בימי היותו בבשר הקריב תפלות ותחנונים בצעקה גדולה ובדעות לפני מי שיכול להושיעו ממות ויעתר לו מפני יראתו׃