Jean 17:4
אני פארתיך בארץ כליתי פעלך אשר צויתני לעשות׃
Jean 17:5
ועתה פארני אתה אבי עמך בכבוד אשר היה לי עמך טרם היות העולם׃
Psaumes 22:27
יזכרו וישבו אל יהוה כל אפסי ארץ וישתחוו לפניך כל משפחות גוים׃
Psaumes 72:8
וירד מים עד ים ומנהר עד אפסי ארץ׃
Daniel 7:13
חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה הוה ועד עתיק יומיא מטה וקדמוהי הקרבוהי׃