Psaumes 89:7
אל נערץ בסוד קדשים רבה ונורא על כל סביביו׃
Hébreux 12:28
לכן אנחנו המקבלים מלכות אשר לא תמוט נבאה נא בתודה ונעבד בה את האלהים לרצון לו בצניעות וביראה׃
Hébreux 12:29
כי אלהינו אש אכלה הוא׃
Psaumes 95:1-8
1
לכו נרננה ליהוה נריעה לצור ישענו׃
2
נקדמה פניו בתודה בזמרות נריע לו׃
3
כי אל גדול יהוה ומלך גדול על כל אלהים׃
4
אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו׃
5
אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃
6
באו נשתחוה ונכרעה נברכה לפני יהוה עשנו׃
7
כי הוא אלהינו ואנחנו עם מרעיתו וצאן ידו היום אם בקלו תשמעו׃
8
אל תקשו לבבכם כמריבה כיום מסה במדבר׃
Psaumes 97:1
יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃
Psaumes 99:1
יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ׃
Psaumes 119:120
סמר מפחדך בשרי וממשפטיך יראתי׃
Philippiens 2:12
לכן חביבי כאשר שמעתם לי בכל עת כן לא לבד בהיותי עמכם כי עוד יתר עתה אשר אני רחוק מכם תיגעו בתשועת נפשתיכם ביראה וברעדה׃
Hébreux 4:1
על כן נירא נא בהמצא עוד ההבטחה לבוא אל מנוחתו פן יראה איש מכם מאחר פעמיו׃
Hébreux 4:2
כי גם אלינו באה הבשורה כמו אליהם אך לא הועיל להם דבר השמועה מפני אשר לא התערב באמונה לשמעים׃
Hébreux 12:25
לכן ראו פן תמאנו לשמע אל המדבר כי הן לא נמלטו המאנים לשמע אל המדבר עמהם בארץ אף אנחנו אם נמאן לשמע בקול המדבר מן השמים׃