Psaumes 17:4
לפעלות אדם בדבר שפתיך אני שמרתי ארחות פריץ׃
Psaumes 26:1
לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃
Psaumes 119:10
בכל לבי דרשתיך אל תשגני ממצותיך׃
Psaumes 119:11
בלבי צפנתי אמרתך למען לא אחטא לך׃
Actes 24:16
ובזאת גם עמלתי להיות תמים לב לאלהים ולאדם תמיד׃
1 Thessaloniciens 2:10
עדים אתם ועד האלהים כי בקדש ובצדק ובתמים היינו עמכם המאמינים׃
Psaumes 119:102
ממשפטיך לא סרתי כי אתה הורתני׃
1 Samuel 15:11
נחמתי כי המלכתי את שאול למלך כי שב מאחרי ואת דברי לא הקים ויחר לשמואל ויזעק אל יהוה כל הלילה׃
1 Jean 2:19
מאתנו יצאו אך לא משלנו היו כי אלו היו משלנו כי אז היו עמדים עמנו אבל למען יגלו כי לא כלם משלנו המה׃