Psaumes 38:19
ואיבי חיים עצמו ורבו שנאי שקר׃
2 Samuel 22:1
וידבר דוד ליהוה את דברי השירה הזאת ביום הציל יהוה אתו מכף כל איביו ומכף שאול׃
2 Samuel 22:18
יצילני מאיבי עז משנאי כי אמצו ממני׃
Hébreux 2:14
ויען כי הילדים כלם יחדו בשר ודם אף הוא לבש בשר ודם כמוהם למען אשר יבטל על ידי המות את אשר לו ממשלת המות הוא השטן׃
Hébreux 2:15
ולהתיר את אלה אשר מאימת המות היו נתנים לעבדות כל ימי חייהם׃
Psaumes 18:40
ואיבי נתתה לי ערף ומשנאי אצמיתם׃
Psaumes 18:41
ישועו ואין מושיע על יהוה ולא ענם׃
Psaumes 9:13
חננני יהוה ראה עניי משנאי מרוממי משערי מות׃
Psaumes 25:19
ראה אויבי כי רבו ושנאת חמס שנאוני׃
Psaumes 69:4-14
4
רבו משערות ראשי שנאי חנם עצמו מצמיתי איבי שקר אשר לא גזלתי אז אשיב׃
5
אלהים אתה ידעת לאולתי ואשמותי ממך לא נכחדו׃
6
אל יבשו בי קויך אדני יהוה צבאות אל יכלמו בי מבקשיך אלהי ישראל׃
7
כי עליך נשאתי חרפה כסתה כלמה פני׃
8
מוזר הייתי לאחי ונכרי לבני אמי׃
9
כי קנאת ביתך אכלתני וחרפות חורפיך נפלו עלי׃
10
ואבכה בצום נפשי ותהי לחרפות לי׃
11
ואתנה לבושי שק ואהי להם למשל׃
12
ישיחו בי ישבי שער ונגינות שותי שכר׃
13
ואני תפלתי לך יהוה עת רצון אלהים ברב חסדך ענני באמת ישעך׃
14
הצילני מטיט ואל אטבעה אנצלה משנאי וממעמקי מים׃
Psaumes 118:7
יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי׃
Job 16:9
אפו טרף וישטמני חרק עלי בשניו צרי ילטוש עיניו לי׃
Luc 19:14
ובני עירו שנאים אותו וישלחו מלאכים אחריו לאמר לא נחפץ בזה כי ימלך עלינו׃
Psaumes 35:10
כל עצמותי תאמרנה יהוה מי כמוך מציל עני מחזק ממנו ועני ואביון מגזלו׃
Ephésiens 6:10-12
10
סוף דבר אחי חזקו באדנינו ובעז גבורתו׃
11
לבשו כלי נשק אלהים למען תוכלו עמד נגד נכלי השטן׃
12
כי לא עם בשר ודם מלחמתנו כי עם שרים ושליטים עם המשלים בחשכת העולם הזה עם הרוחות הרעות אשר במרומים׃