Psaumes 74:15
אתה בקעת מעין ונחל אתה הובשת נהרות איתן׃
Psaumes 106:9
ויגער בים סוף ויחרב ויוליכם בתהמות כמדבר׃
Exode 15:8
וברוח אפיך נערמו מים נצבו כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים׃
Josué 3:13-16
13
והיה כנוח כפות רגלי הכהנים נשאי ארון יהוה אדון כל הארץ במי הירדן מי הירדן יכרתון המים הירדים מלמעלה ויעמדו נד אחד׃
14
ויהי בנסע העם מאהליהם לעבר את הירדן והכהנים נשאי הארון הברית לפני העם׃
15
וכבוא נשאי הארון עד הירדן ורגלי הכהנים נשאי הארון נטבלו בקצה המים והירדן מלא על כל גדותיו כל ימי קציר׃
16
ויעמדו המים הירדים מלמעלה קמו נד אחד הרחק מאד באדם העיר אשר מצד צרתן והירדים על ים הערבה ים המלח תמו נכרתו והעם עברו נגד יריחו׃
2 Samuel 22:16
ויראו אפקי ים יגלו מסדות תבל בגערת יהוה מנשמת רוח אפו׃
Psaumes 104:5
יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ועד׃
Job 38:4-6
4
איפה היית ביסדי ארץ הגד אם ידעת בינה׃
5
מי שם ממדיה כי תדע או מי נטה עליה קו׃
6
על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה׃
Jérémie 31:37
כה אמר יהוה אם ימדו שמים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאם יהוה׃
Jonas 2:6
לקצבי הרים ירדתי הארץ ברחיה בעדי לעולם ותעל משחת חיי יהוה אלהי׃
Michée 6:2
שמעו הרים את ריב יהוה והאתנים מסדי ארץ כי ריב ליהוה עם עמו ועם ישראל יתוכח׃
2 Rois 19:7
הנני נתן בו רוח ושמע שמועה ושב לארצו והפלתיו בחרב בארצו׃
Job 4:9
מנשמת אלוה יאבדו ומרוח אפו יכלו׃
Esaïe 11:4
ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע׃
Esaïe 30:27
הנה שם יהוה בא ממרחק בער אפו וכבד משאה שפתיו מלאו זעם ולשונו כאש אכלת׃
Esaïe 30:28
ורוחו כנחל שוטף עד צואר יחצה להנפה גוים בנפת שוא ורסן מתעה על לחיי עמים׃
Esaïe 30:33
כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה כנחל גפרית בערה בה׃