Psaumes 73:24
בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃
Psaumes 119:7
אודך בישר לבב בלמדי משפטי צדקך׃
Proverbes 8:14
לי עצה ותושיה אני בינה לי גבורה׃
Esaïe 11:2-4
2
ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה׃
3
והריחו ביראת יהוה ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח׃
4
ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע׃
Esaïe 48:17
כה אמר יהוה גאלך קדוש ישראל אני יהוה אלהיך מלמדך להועיל מדריכך בדרך תלך׃
Esaïe 50:4
אדני יהוה נתן לי לשון למודים לדעת לעות את יעף דבר יעיר בבקר בבקר יעיר לי אזן לשמע כלמודים׃
Psaumes 73:21
כי יתחמץ לבבי וכליותי אשתונן׃
Jérémie 12:2
נטעתם גם שרשו ילכו גם עשו פרי קרוב אתה בפיהם ורחוק מכליותיהם׃
Jérémie 17:10
אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו׃
Apocalypse 2:23
והרגתי במות את בניה וידעו כל הקהלות כי אני חקר כליות ולב ונתתי לכם לכל איש כפרי מעלליו׃
Psaumes 17:3
בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי׃
Psaumes 22:2
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃
Psaumes 42:8
יומם יצוה יהוה חסדו ובלילה שירה עמי תפלה לאל חיי׃
Psaumes 63:6
אם זכרתיך על יצועי באשמרות אהגה בך׃
Psaumes 77:2
ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃
Psaumes 77:6
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃
Psaumes 119:55
זכרתי בלילה שמך יהוה ואשמרה תורתך׃
Psaumes 119:148
קדמו עיני אשמרות לשיח באמרתך׃
Esaïe 26:9
נפשי אויתיך בלילה אף רוחי בקרבי אשחרך כי כאשר משפטיך לארץ צדק למדו ישבי תבל׃
Luc 6:12
ויהי בימים ההם ויצא ההרה להתפלל ויעמד כל הלילה בתפלה לאלהים׃