Psaumes 32:10
רבים מכאובים לרשע והבוטח ביהוה חסד יסובבנו׃
Psaumes 97:7
יבשו כל עבדי פסל המתהללים באלילים השתחוו לו כל אלהים׃
Jonas 2:8
משמרים הבלי שוא חסדם יעזבו׃
Apocalypse 14:9-11
9
ומלאך שלישי בא אחריהם ויאמר בקול גדול כל אשר ישתחוה לפני החיה ולפני צלמה ונשא את תוה על מצחו או על ידו׃
10
גם הוא שתה ישתה מיין חמת אלהים יין בלתי מהול הנמסך בכוס זעמו ויענה באש וגפרית לפני המלאכים הקדשים ולפני השה׃
11
ועשן ענוים יעלה לעולמי עד ולא ימצאו מנוחה יומם ולילה המשתחוים לחיה ולצלמה ואשר ישא את תו שמה׃
Apocalypse 18:4
ואשמע קול אחר מן השמים האמר צאו ממנה עמי פן תתחברו אל חטאתיה ופן תקחו ממכותיה׃
Apocalypse 18:5
כי חטאתיה הגיעו עד לשמים ויזכר אלהים את עונותיה׃
Génèse 35:14
ויצב יעקב מצבה במקום אשר דבר אתו מצבת אבן ויסך עליה נסך ויצק עליה שמן׃
Lévitique 23:13
ומנחתו שני עשרנים סלת בלולה בשמן אשה ליהוה ריח ניחח ונסכה יין רביעת ההין׃
Esaïe 57:6
בחלקי נחל חלקך הם הם גורלך גם להם שפכת נסך העלית מנחה העל אלה אנחם׃
Esaïe 65:11
ואתם עזבי יהוה השכחים את הר קדשי הערכים לגד שלחן והממלאים למני ממסך׃
Esaïe 66:3
שוחט השור מכה איש זובח השה ערף כלב מעלה מנחה דם חזיר מזכיר לבנה מברך און גם המה בחרו בדרכיהם ובשקוציהם נפשם חפצה׃
Jérémie 7:18
הבנים מלקטים עצים והאבות מבערים את האש והנשים לשות בצק לעשות כונים למלכת השמים והסך נסכים לאלהים אחרים למען הכעסני׃
Exode 23:13
ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו ושם אלהים אחרים לא תזכירו לא ישמע על פיך׃
Josué 23:7
לבלתי בוא בגוים האלה הנשארים האלה אתכם ובשם אלהיהם לא תזכירו ולא תשביעו ולא תעבדום ולא תשתחוו להם׃
Osée 2:16
והיה ביום ההוא נאם יהוה תקראי אישי ולא תקראי לי עוד בעלי׃
Osée 2:17
והסרתי את שמות הבעלים מפיה ולא יזכרו עוד בשמם׃