Galates 6:10
לכן כאשר העת בידנו נעשה נא את הטוב עם כל אדם וביותר עם בני אמונתנו׃
Tite 3:8
נאמן הוא הדבר ורצה אני כי תקים את אלה למען אשר ישתדלו המאמינים לאלהים לעשק במעשים טובים עשות כאלה טוב הוא ומועיל לאדם׃
Hébreux 6:10
כי האלהים לא יעות צדק לשכח את מעשיכם ואת עמל אהבתכם אשר הראיתם לשמו ששרתם ועודכם משרתים את הקדשים׃
Psaumes 30:4
זמרו ליהוה חסידיו והודו לזכר קדשו׃
Psaumes 116:15
יקר בעיני יהוה המותה לחסידיו׃
2 Chroniques 6:41
ועתה קומה יהוה אלהים לנוחך אתה וארון עזך כהניך יהוה אלהים ילבשו תשועה וחסידיך ישמחו בטוב׃
Actes 9:13
ויען חנניה ויאמר אדני שמעתי רבים מספרים על האיש הזה כמה רעות עשה לקדושיך בירושלים׃
Ephésiens 1:1
פולוס שליח ישוע המשיח ברצון אלהים אל הקדשים הנמצאים באפסוס ומאמינים במשיח ישוע׃
Proverbes 12:26
יתר מרעהו צדיק ודרך רשעים תתעם׃
Cantique des Cantiques 4:1-7
1
הנך יפה רעיתי הנך יפה עיניך יונים מבעד לצמתך שערך כעדר העזים שגלשו מהר גלעד׃
2
שניך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה שכלם מתאימות ושכלה אין בהם׃
3
כחוט השני שפתתיך ומדבריך נאוה כפלח הרמון רקתך מבעד לצמתך׃
4
כמגדל דויד צוארך בנוי לתלפיות אלף המגן תלוי עליו כל שלטי הגבורים׃
5
שני שדיך כשני עפרים תאומי צביה הרועים בשושנים׃
6
עד שיפוח היום ונסו הצללים אלך לי אל הר המור ואל גבעת הלבונה׃
7
כלך יפה רעיתי ומום אין בך׃
Malachie 3:17
והיו לי אמר יהוה צבאות ליום אשר אני עשה סגלה וחמלתי עליהם כאשר יחמל איש על בנו העבד אתו׃
Psaumes 119:63
חבר אני לכל אשר יראוך ולשמרי פקודיך׃
Proverbes 8:31
משחקת בתבל ארצו ושעשעי את בני אדם׃
Proverbes 13:20
הלוך את חכמים וחכם ורעה כסילים ירוע׃
Cantique des Cantiques 7:10
אני לדודי ועלי תשוקתו׃
Esaïe 62:4
לא יאמר לך עוד עזובה ולארצך לא יאמר עוד שממה כי לך יקרא חפצי בה ולארצך בעולה כי חפץ יהוה בך וארצך תבעל׃
Ephésiens 5:25-27
25
האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃
26
למען קדשה בדברו אחרי אשר טהרה ברחיצת המים׃
27
להקימה בכבוד לו לעדה אשר אין בה כתם וקמט וכדומה כי אם למען תהיה קדושה ותמימה׃
1 Jean 3:14-17
14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃
15
כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים׃
16
בזאת הכרנו את האהבה כי הוא נתן את נפשו בעדנו גם אנחנו חיבים לתת את נפשתינו בעד אחינו׃
17
ואיש אשר לו נכסי העולם והוא ראה את אחיו חסר לחם וקפץ את רחמיו ממנו איך תעמד בו אהבת אלהים׃