Psaumes 56:1
למנצח על יונת אלם רחקים לדוד מכתם באחז אתו פלשתים בגת חנני אלהים כי שאפני אנוש כל היום לחם ילחצני׃
Psaumes 60:1
למנצח על שושן עדות מכתם לדוד ללמד בהצותו את ארם נהרים ואת ארם צובה וישב יואב ויך את אדום בגיא מלח שנים עשר אלף אלהים זנחתנו פרצתנו אנפת תשובב לנו׃
Psaumes 17:5
תמך אשרי במעגלותיך בל נמוטו פעמי׃
Psaumes 17:8
שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני׃
Psaumes 31:23
אהבו את יהוה כל חסידיו אמונים נצר יהוה ומשלם על יתר עשה גאוה׃
Psaumes 37:28
כי יהוה אהב משפט ולא יעזב את חסידיו לעולם נשמרו וזרע רשעים נכרת׃
Psaumes 97:10
אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃
Psaumes 116:6
שמר פתאים יהוה דלותי ולי יהושיע׃
Proverbes 2:8
לנצר ארחות משפט ודרך חסידו ישמר׃
Psaumes 9:10
ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃
Psaumes 22:8
גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃
Psaumes 25:20
שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך׃
Psaumes 84:12
יהוה צבאות אשרי אדם בטח בך׃
Psaumes 125:1
שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃
Psaumes 146:5
אשרי שאל יעקב בעזרו שברו על יהוה אלהיו׃
Esaïe 26:3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
Esaïe 26:4
בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃
Jérémie 17:7
ברוך הגבר אשר יבטח ביהוה והיה יהוה מבטחו׃
Jérémie 17:8
והיה כעץ שתול על מים ועל יובל ישלח שרשיו ולא ירא כי יבא חם והיה עלהו רענן ובשנת בצרת לא ידאג ולא ימיש מעשות פרי׃
2 Corinthiens 1:9
ואנחנו בלבבנו חרצנו לנו את המות למען לא נהיה בטחים בנפשנו כי אם באלהים המחיה את המתים׃
2 Timothée 1:12
ובעבור זאת אסבל כאלה ולא אבוש כי יודע אנכי במי האמנתי ומבטח אנכי כי היכלת לו לשמר את פקדוני עד היום ההוא׃