Psaumes 68:5
אבי יתומים ודין אלמנות אלהים במעון קדשו׃
Deutéronome 10:18
עשה משפט יתום ואלמנה ואהב גר לתת לו לחם ושמלה׃
Deutéronome 10:19
ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים׃
Deutéronome 16:11
ושמחת לפני יהוה אלהיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר בקרבך במקום אשר יבחר יהוה אלהיך לשכן שמו שם׃
Proverbes 15:25
בית גאים יסח יהוה ויצב גבול אלמנה׃
Jérémie 49:11
עזבה יתמיך אני אחיה ואלמנתיך עלי תבטחו׃
Osée 14:3
אשור לא יושיענו על סוס לא נרכב ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו אשר בך ירחם יתום׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Jacques 1:27
זאת העבודה הטהורה והברה לפני האלהים אבינו לבקר את היתומים והאלמנות בלחצם ולשמר את עצמו נקי מחלאת העולם׃
Psaumes 18:26
עם נבר תתברר ועם עקש תתפתל׃
Psaumes 83:13-17
13
אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח׃
14
כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים׃
15
כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃
16
מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה׃
17
יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו׃
Psaumes 145:20
שומר יהוה את כל אהביו ואת כל הרשעים ישמיד׃
Psaumes 147:6
מעודד ענוים יהוה משפיל רשעים עדי ארץ׃
2 Samuel 15:31
ודוד הגיד לאמר אחיתפל בקשרים עם אבשלום ויאמר דוד סכל נא את עצת אחיתפל יהוה׃
2 Samuel 17:23
ואחיתפל ראה כי לא נעשתה עצתו ויחבש את החמור ויקם וילך אל ביתו אל עירו ויצו אל ביתו ויחנק וימת ויקבר בקבר אביו׃
Ester 5:14
ותאמר לו זרש אשתו וכל אהביו יעשו עץ גבה חמשים אמה ובבקר אמר למלך ויתלו את מרדכי עליו ובא עם המלך אל המשתה שמח וייטב הדבר לפני המן ויעש העץ׃
Ester 7:10
ויתלו את המן על העץ אשר הכין למרדכי וחמת המלך שככה׃
Ester 9:25
ובבאה לפני המלך אמר עם הספר ישוב מחשבתו הרעה אשר חשב על היהודים על ראשו ותלו אתו ואת בניו על העץ׃
Proverbes 4:19
דרך רשעים כאפלה לא ידעו במה יכשלו׃
Job 5:12-14
12
מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה׃
13
לכד חכמים בערמם ועצת נפתלים נמהרה׃
14
יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים׃
1 Corinthiens 3:19
כי חכמת העולם הזה סכלות היא לפני האלהים ככתוב לכד חכמים בערמם׃