Psaumes 9:16
נודע יהוה משפט עשה בפעל כפיו נוקש רשע הגיון סלה׃
Psaumes 10:14
ראתה כי אתה עמל וכעס תביט לתת בידך עליך יעזב חלכה יתום אתה היית עוזר׃
Psaumes 10:15
שבר זרוע רשע ורע תדרוש רשעו בל תמצא׃
Psaumes 10:18
לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ׃
Psaumes 12:5
משד עניים מאנקת אביונים עתה אקום יאמר יהוה אשית בישע יפיח לו׃
Psaumes 72:4
ישפט עניי עם יושיע לבני אביון וידכא עושק׃
Psaumes 103:6
עשה צדקות יהוה ומשפטים לכל עשוקים׃
Proverbes 22:22
אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃
Proverbes 22:23
כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃
Proverbes 23:10
אל תסג גבול עולם ובשדי יתומים אל תבא׃
Proverbes 23:11
כי גאלם חזק הוא יריב את ריבם אתך׃
Esaïe 9:4
כי את על סבלו ואת מטה שכמו שבט הנגש בו החתת כיום מדין׃
Malachie 3:5
וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר שכיר אלמנה ויתום ומטי גר ולא יראוני אמר יהוה צבאות׃
Psaumes 107:9
כי השביע נפש שקקה ונפש רעבה מלא טוב׃
Psaumes 136:25
נתן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו׃
Psaumes 145:15
עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו׃
Psaumes 145:16
פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון׃
Jérémie 31:14
ורויתי נפש הכהנים דשן ועמי את טובי ישבעו נאם יהוה׃
Luc 1:53
רעבים מלא טוב ועשירים שלח ריקם׃
Luc 9:17
ויאכלו כלם וישבעו וישאו מן הפתותים הנותרים להם שנים עשר סלים׃
Psaumes 68:6
אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃
Psaumes 105:17-20
17
שלח לפניהם איש לעבד נמכר יוסף׃
18
ענו בכבל רגליו ברזל באה נפשו׃
19
עד עת בא דברו אמרת יהוה צרפתהו׃
20
שלח מלך ויתירהו משל עמים ויפתחהו׃
Psaumes 107:10
ישבי חשך וצלמות אסירי עני וברזל׃
Psaumes 107:14-16
14
יוציאם מחשך וצלמות ומוסרותיהם ינתק׃
15
יודו ליהוה חסדו ונפלאותיו לבני אדם׃
16
כי שבר דלתות נחשת ובריחי ברזל גדע׃
Psaumes 142:7
הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃
Esaïe 61:1
רוח אדני יהוה עלי יען משח יהוה אתי לבשר ענוים שלחני לחבש לנשברי לב לקרא לשבוים דרור ולאסורים פקח קוח׃
Zacharie 9:11
גם את בדם בריתך שלחתי אסיריך מבור אין מים בו׃
Zacharie 9:12
שובו לבצרון אסירי התקוה גם היום מגיד משנה אשיב לך׃
Luc 4:18
רוח אדני עלי יען משח אתי לבשר ענוים׃
Actes 5:19
ויהי בלילה ויפתח מלאך יהוה את דלתי בית הכלא ויוציאם לאמר׃
Actes 16:26
ופתאם היה רעש גדול עד אשר זעו מוסדות בית הכלא וכרגע נפתחו כל הדלתות ומוסרות כלם נתקו׃