Psaumes 104:29
תסתיר פניך יבהלון תסף רוחם יגועון ואל עפרם ישובון׃
Génèse 2:7
וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים ויהי האדם לנפש חיה׃
Génèse 6:17
ואני הנני מביא את המבול מים על הארץ לשחת כל בשר אשר בו רוח חיים מתחת השמים כל אשר בארץ יגוע׃
Job 14:10
וגבר ימות ויחלש ויגוע אדם ואיו׃
Job 17:1
רוחי חבלה ימי נזעכו קברים לי׃
Job 27:3
כי כל עוד נשמתי בי ורוח אלוה באפי׃
Daniel 5:23
ועל מרא שמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמיך ואנתה ורברבניך שגלתך ולחנתך חמרא שתין בהון ולאלהי כספא ודהבא נחשא פרזלא אעא ואבנא די לא חזין ולא שמעין ולא ידעין שבחת ולאלהא די נשמתך בידה וכל ארחתך לה לא הדרת׃
Psaumes 90:3
תשב אנוש עד דכא ותאמר שובו בני אדם׃
Génèse 3:19
בזעת אפיך תאכל לחם עד שובך אל האדמה כי ממנה לקחת כי עפר אתה ואל עפר תשוב׃
Ecclesiaste 12:7
וישב העפר על הארץ כשהיה והרוח תשוב אל האלהים אשר נתנה׃
Job 14:21
יכבדו בניו ולא ידע ויצערו ולא יבין למו׃
Job 17:11
ימי עברו זמתי נתקו מורשי לבבי׃
Esaïe 2:22
חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כי במה נחשב הוא׃
Lamentations 4:20
רוח אפינו משיח יהוה נלכד בשחיתותם אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים׃
1 Corinthiens 2:6
אכן חכמה נדבר בין השלמים לא חכמת העולם הזה גם לא של שרי העולם הזה אשר יאבדו׃