Psaumes 105:45
בעבור ישמרו חקיו ותורתיו ינצרו הללו יה׃
Psaumes 103:1
לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃
Psaumes 103:22
ברכו יהוה כל מעשיו בכל מקמות ממשלתו ברכי נפשי את יהוה׃
Psaumes 104:1
ברכי נפשי את יהוה יהוה אלהי גדלת מאד הוד והדר לבשת׃
Psaumes 104:35
יתמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינם ברכי נפשי את יהוה הללו יה׃