Psaumes 77:2-12
2
ביום צרתי אדני דרשתי ידי לילה נגרה ולא תפוג מאנה הנחם נפשי׃
3
אזכרה אלהים ואהמיה אשיחה ותתעטף רוחי סלה׃
4
אחזת שמרות עיני נפעמתי ולא אדבר׃
5
חשבתי ימים מקדם שנות עולמים׃
6
אזכרה נגינתי בלילה עם לבבי אשיחה ויחפש רוחי׃
7
הלעולמים יזנח אדני ולא יסיף לרצות עוד׃
8
האפס לנצח חסדו גמר אמר לדר ודר׃
9
השכח חנות אל אם קפץ באף רחמיו סלה׃
10
ואמר חלותי היא שנות ימין עליון׃
11
אזכיר מעללי יה כי אזכרה מקדם פלאך׃
12
והגיתי בכל פעלך ובעלילותיך אשיחה׃
Psaumes 94:18
אם אמרתי מטה רגלי חסדך יהוה יסעדני׃
Psaumes 94:19
ברב שרעפי בקרבי תנחומיך ישעשעו נפשי׃
Psaumes 142:4-7
4
הביט ימין וראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין דורש לנפשי׃
5
זעקתי אליך יהוה אמרתי אתה מחסי חלקי בארץ החיים׃
6
הקשיבה אל רנתי כי דלותי מאד הצילני מרדפי כי אמצו ממני׃
7
הוציאה ממסגר נפשי להודות את שמך בי יכתרו צדיקים כי תגמל עלי׃
Job 7:12-15
12
הים אני אם תנין כי תשים עלי משמר׃
13
כי אמרתי תנחמני ערשי ישא בשיחי משכבי׃
14
וחתתני בחלמות ומחזינות תבעתני׃
15
ותבחר מחנק נפשי מות מעצמותי׃
Job 9:19-21
19
אם לכח אמיץ הנה ואם למשפט מי יועידני׃
20
אם אצדק פי ירשיעני תם אני ויעקשני׃
21
תם אני לא אדע נפשי אמאס חיי׃
Job 9:27-21
Job 9:28-21
Job 10:15
אם רשעתי אללי לי וצדקתי לא אשא ראשי שבע קלון וראה עניי׃
Job 23:8-10
8
הן קדם אהלך ואיננו ואחור ולא אבין לו׃
9
שמאול בעשתו ולא אחז יעטף ימין ולא אראה׃
10
כי ידע דרך עמדי בחנני כזהב אצא׃
Jérémie 15:18
למה היה כאבי נצח ומכתי אנושה מאנה הרפא היו תהיה לי כמו אכזב מים לא נאמנו׃
Psaumes 38:17
כי אני לצלע נכון ומכאובי נגדי תמיד׃
Psaumes 116:3
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
Néhémie 2:2
ויאמר לי המלך מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה אין זה כי אם רע לב ואירא הרבה מאד׃
Proverbes 15:13
לב שמח ייטב פנים ובעצבת לב רוח נכאה׃
Ecclesiaste 5:17
גם כל ימיו בחשך יאכל וכעס הרבה וחליו וקצף׃
Jérémie 8:18
מבליגיתי עלי יגון עלי לבי דוי׃
Jérémie 45:3
אמרת אוי נא לי כי יסף יהוה יגון על מכאבי יגעתי באנחתי ומנוחה לא מצאתי׃
Matthieu 26:38
ויאמר להם נפשי מרה לי עד מות עמדו פה ושקדו עמי׃
Jean 16:6
אך על דברי את אלה אליכם מלא לבבכם עצבת׃
Romains 9:2
כי גדול עצבוני ואין קץ לדאבון לבי׃
Philippiens 2:27
אמנם חלה חלה וגם נטה למות אבל האלהים רחם עליו ולא עליו בלבד כי גם עלי רחם שלא יבוא עלי יגון על יגון׃
Psaumes 7:2
פן יטרף כאריה נפשי פרק ואין מציל׃
Psaumes 7:4
אם גמלתי שולמי רע ואחלצה צוררי ריקם׃
Psaumes 7:5
ירדף אויב נפשי וישג וירמס לארץ חיי וכבודי לעפר ישכן סלה׃
Psaumes 8:2
מפי עוללים וינקים יסדת עז למען צורריך להשבית אויב ומתנקם׃
Psaumes 9:6
האויב תמו חרבות לנצח וערים נתשת אבד זכרם המה׃
Psaumes 10:18
לשפט יתום ודך בל יוסיף עוד לערץ אנוש מן הארץ׃
Psaumes 17:9
מפני רשעים זו שדוני איבי בנפש יקיפו עלי׃
Psaumes 74:10
עד מתי אלהים יחרף צר ינאץ אויב שמך לנצח׃
Psaumes 74:18
זכר זאת אויב חרף יהוה ועם נבל נאצו שמך׃
1 Samuel 18:29
ויאסף שאול לרא מפני דוד עוד ויהי שאול איב את דוד כל הימים׃
1 Samuel 24:19
וכי ימצא איש את איבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי׃
Ester 7:6
ותאמר אסתר איש צר ואויב המן הרע הזה והמן נבעת מלפני המלך והמלכה׃
Lamentations 1:9
טמאתה בשוליה לא זכרה אחריתה ותרד פלאים אין מנחם לה ראה יהוה את עניי כי הגדיל אויב׃
Michée 7:8-10
8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
9
זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃
10
ותרא איבתי ותכסה בושה האמרה אלי איו יהוה אלהיך עיני תראינה בה עתה תהיה למרמס כטיט חוצות׃
Psaumes 22:7
כל ראי ילעגו לי יפטירו בשפה יניעו ראש׃
Psaumes 22:8
גל אל יהוה יפלטהו יצילהו כי חפץ בו׃
Psaumes 31:18
תאלמנה שפתי שקר הדברות על צדיק עתק בגאוה ובוז׃
Psaumes 42:10
ברצח בעצמותי חרפוני צוררי באמרם אלי כל היום איה אלהיך׃
Psaumes 44:14-16
14
תשימנו משל בגוים מנוד ראש בל אמים׃
15
כל היום כלמתי נגדי ובשת פני כסתני׃
16
מקול מחרף ומגדף מפני אויב ומתנקם׃
Psaumes 123:3
חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז׃
Psaumes 123:4
רבת שבעה לה נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים׃
Psaumes 143:3
כי רדף אויב נפשי דכא לארץ חיתי הושיבני במחשכים כמתי עולם׃
Psaumes 143:4
ותתעטף עלי רוחי בתוכי ישתומם לבי׃
Lamentations 1:5
היו צריה לראש איביה שלו כי יהוה הוגה על רב פשעיה עולליה הלכו שבי לפני צר׃
Luc 22:53
ואהי אצלכם יום יום בהיכל ולא שלחתם בי יד ואולם זאת היא שעתכם ושלטן החשך׃