Psaumes 6:3
ונפשי נבהלה מאד ואת יהוה עד מתי׃
Psaumes 35:17
אדני כמה תראה השיבה נפשי משאיהם מכפירים יחידתי׃
Psaumes 74:1
משכיל לאסף למה אלהים זנחת לנצח יעשן אפך בצאן מרעיתך׃
Psaumes 80:4
יהוה אלהים צבאות עד מתי עשנת בתפלת עמך׃
Psaumes 85:5
הלעולם תאנף בנו תמשך אפך לדר ודר׃
Psaumes 89:46
עד מה יהוה תסתר לנצח תבער כמו אש חמתך׃
Psaumes 90:14
שבענו בבקר חסדך ונרננה ונשמחה בכל ימינו׃
Psaumes 94:3
עד מתי רשעים יהוה עד מתי רשעים יעלזו׃
Psaumes 94:4
יביעו ידברו עתק יתאמרו כל פעלי און׃
Psaumes 10:12
קומה יהוה אל נשא ידך אל תשכח עניים׃
Lamentations 5:20
למה לנצח תשכחנו תעזבנו לארך ימים׃
Psaumes 22:1
למנצח על אילת השחר מזמור לדוד אלי אלי למה עזבתני רחוק מישועתי דברי שאגתי׃
Psaumes 22:2
אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי׃
Deutéronome 31:17
וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאהו רעות רבות וצרות ואמר ביום ההוא הלא על כי אין אלהי בקרבי מצאוני הרעות האלה׃
Job 13:24
למה פניך תסתיר ותחשבני לאויב לך׃
Esaïe 59:2
כי אם עונתיכם היו מבדלים בינכם לבין אלהיכם וחטאותיכם הסתירו פנים מכם משמוע׃