Psaumes 10:12
קומה יהוה אל נשא ידך אל תשכח עניים׃
Psaumes 74:21
אל ישב דך נכלם עני ואביון יהללו שמך׃
Psaumes 74:22
קומה אלהים ריבה ריבך זכר חרפתך מני נבל כל היום׃
Psaumes 79:10
למה יאמרו הגוים איה אלהיהם יודע בגיים לעינינו נקמת דם עבדיך השפוך׃
Psaumes 79:11
תבוא לפניך אנקת אסיר כגדל זרועך הותר בני תמותה׃
Psaumes 146:7
עשה משפט לעשוקים נתן לחם לרעבים יהוה מתיר אסורים׃
Psaumes 146:8
יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃
Exode 2:23
ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ויאנחו בני ישראל מן העבדה ויזעקו ותעל שועתם אל האלהים מן העבדה׃
Exode 2:24
וישמע אלהים את נאקתם ויזכר אלהים את בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב׃
Exode 3:7-9
7
ויאמר יהוה ראה ראיתי את עני עמי אשר במצרים ואת צעקתם שמעתי מפני נגשיו כי ידעתי את מכאביו׃
8
וארד להצילו מיד מצרים ולהעלתו מן הארץ ההוא אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש אל מקום הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי והיבוסי׃
9
ועתה הנה צעקת בני ישראל באה אלי וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לחצים אתם׃
Juges 10:16
ויסירו את אלהי הנכר מקרבם ויעבדו את יהוה ותקצר נפשו בעמל ישראל׃
Proverbes 14:31
עשק דל חרף עשהו ומכבדו חנן אביון׃
Proverbes 22:22
אל תגזל דל כי דל הוא ואל תדכא עני בשער׃
Proverbes 22:23
כי יהוה יריב ריבם וקבע את קבעיהם נפש׃
Ecclesiaste 4:1
ושבתי אני ואראה את כל העשקים אשר נעשים תחת השמש והנה דמעת העשקים ואין להם מנחם ומיד עשקיהם כח ואין להם מנחם׃
Ecclesiaste 5:8
אם עשק רש וגזל משפט וצדק תראה במדינה אל תתמה על החפץ כי גבה מעל גבה שמר וגבהים עליהם׃
Esaïe 19:20
והיה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי יצעקו אל יהוה מפני לחצים וישלח להם מושיע ורב והצילם׃
Ezechiel 18:12
עני ואביון הונה גזלות גזל חבל לא ישיב ואל הגלולים נשא עיניו תועבה עשה׃
Ezechiel 18:13
בנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל התועבות האלה עשה מות יומת דמיו בו יהיה׃
Ezechiel 18:18
אביו כי עשק עשק גזל גזל אח ואשר לא טוב עשה בתוך עמיו והנה מת בעונו׃
Jacques 5:4
הנה שכר הפעלים אספי קציר שדתיכם אשר עשקתם צעק עליכם וצעקת הקוצרים באה באזני יהוה צבאות׃
Esaïe 33:10
עתה אקום יאמר יהוה עתה ארומם עתה אנשא׃
Michée 7:8
אל תשמחי איבתי לי כי נפלתי קמתי כי אשב בחשך יהוה אור לי׃
Michée 7:9
זעף יהוה אשא כי חטאתי לו עד אשר יריב ריבי ועשה משפטי יוציאני לאור אראה בצדקתו׃
Psaumes 10:5
יחילו דרכו בכל עת מרום משפטיך מנגדו כל צורריו יפיח בהם׃
Job 5:15
וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃
Job 5:21
בשוט לשון תחבא ולא תירא משד כי יבוא׃