Psaumes 68:6
אלהים מושיב יחידים ביתה מוציא אסירים בכושרות אך סוררים שכנו צחיחה׃
Génèse 21:5-7
5
ואברהם בן מאת שנה בהולד לו את יצחק בנו׃
6
ותאמר שרה צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי׃
7
ותאמר מי מלל לאברהם היניקה בנים שרה כי ילדתי בן לזקניו׃
Génèse 25:21
ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃
Génèse 30:22
ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה׃
Génèse 30:23
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃
1 Samuel 2:5
שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה׃
Esaïe 54:1
רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר יהוה׃
Luc 1:13-15
13
ויאמר אליו המלאך אל תירא זכריהו כי נשמעה תפלתך ואלישבע אשתך תלד לך בן וקראת שמו יוחנן׃
14
והיה לך לשמחה וגיל ורבים ישמחו בהולדו׃
15
כי גדול יהיה לפני יהוה ויין ושכר לא ישתה ורוח הקדש ימלא בעודנו בבטן אמו׃
Galates 4:27
כי כתוב רני עקרה לא ילדה פצחי רנה וצהלי לא חלה כי רבים בני שוממה מבני בעולה׃