Psaumes 45:16
תחת אבתיך יהיו בניך תשיתמו לשרים בכל הארץ׃
Psaumes 68:13
אם תשכבון בין שפתים כנפי יונה נחפה בכסף ואברותיה בירקרק חרוץ׃
Génèse 41:41
ויאמר פרעה אל יוסף ראה נתתי אתך על כל ארץ מצרים׃
Philippiens 2:8-11
8
וישפל את נפשו ויכנע עד מות עד מיתת הצליבה׃
9
על כן גם האלהים הגביהו מאד ויתן לו שם נעלה על כל שם׃
10
למען אשר בשם ישוע תכרע כל ברך אשר בשמים ובארץ ומתחת לארץ׃
11
וכל לשון תודה כי אדון הוא ישוע המשיח לכבוד אלהים האב׃
Apocalypse 5:9
וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי׃
Apocalypse 5:10
ותעש אתם מלכים וכהנים לאלהינו וימלכו על הארץ׃