Psaumes 97:9
כי אתה יהוה עליון על כל הארץ מאד נעלית על כל אלהים׃
Psaumes 99:2
יהוה בציון גדול ורם הוא על כל העמים׃
Esaïe 40:15
הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול׃
Esaïe 40:17
כל הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו לו׃
Esaïe 40:22
הישב על חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת׃
Psaumes 8:1
למנצח על הגתית מזמור לדוד יהוה אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים׃
Psaumes 57:10
כי גדל עד שמים חסדך ועד שחקים אמתך׃
Psaumes 57:11
רומה על שמים אלהים על כל הארץ כבודך׃
1 Rois 8:27
כי האמנם ישב אלהים על הארץ הנה השמים ושמי השמים לא יכלכלוך אף כי הבית הזה אשר בניתי׃
Esaïe 66:1
כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃