Psaumes 112:1
הללו יה אשרי איש ירא את יהוה במצותיו חפץ מאד׃
Psaumes 33:1
רננו צדיקים ביהוה לישרים נאוה תהלה׃
Psaumes 33:2
הודו ליהוה בכנור בנבל עשור זמרו לו׃
Psaumes 103:20
ברכו יהוה מלאכיו גברי כח עשי דברו לשמע בקול דברו׃
Psaumes 103:21
ברכו יהוה כל צבאיו משרתיו עשי רצונו׃
Psaumes 134:1
שיר המעלות הנה ברכו את יהוה כל עבדי יהוה העמדים בבית יהוה בלילות׃
Psaumes 135:1-3
1
הללו יה הללו את שם יהוה הללו עבדי יהוה׃
2
שעמדים בבית יהוה בחצרות בית אלהינו׃
3
הללו יה כי טוב יהוה זמרו לשמו כי נעים׃
Psaumes 135:20-3
Psaumes 145:10
יודוך יהוה כל מעשיך וחסידיך יברכוכה׃
Ephésiens 5:19
ושיחו איש לרעהו בתהלות ותשבחות ושירות רוחניות שירו וזמרו לאדני בלבבכם׃
Ephésiens 5:20
והודו בכל עת על הכל לאלהים אבינו בשם אדנינו ישוע המשיח׃
Apocalypse 19:5
וקול יוצא מן הכסא ויאמר הללו את אלהינו כל עבדיו ויראיו הקטנים עם הגדולים׃