Psaumes 27:14
קוה אל יהוה חזק ויאמץ לבך וקוה אל יהוה׃
Psaumes 31:24
חזקו ויאמץ לבבכם כל המיחלים ליהוה׃
Hébreux 13:9
אל תנועו בתורות שנות וזרות כי טוב לכונן לבנו בחסד ולא בעניני מאכל אשר לא הועילו למתהלכים בהם׃
Proverbes 3:33
מארת יהוה בבית רשע ונוה צדיקים יברך׃
Psaumes 59:10
אלהי חסדו יקדמני אלהים יראני בשררי׃
Psaumes 91:8
רק בעיניך תביט ושלמת רשעים תראה׃
Psaumes 92:11
ותבט עיני בשורי בקמים עלי מרעים תשמענה אזני׃
Psaumes 118:7
יהוה לי בעזרי ואני אראה בשנאי׃