Proverbes 2:20
למען תלך בדרך טובים וארחות צדיקים תשמר׃
Proverbes 12:2
טוב יפיק רצון מיהוה ואיש מזמות ירשיע׃
Luc 23:50
והנה איש ושמו יוסף והוא מן היעצים איש טוב וצדיק מן הרמתים עיר היהודים׃
Actes 11:24
כי איש טוב היה ומלא רוח הקדש ואמונה ויאספו לאדון עם רב׃
Romains 5:7
הן בעד הצדיק יקשה לאיש למות אכן למות בעד הטוב אולי ישאהו לבו׃
Psaumes 37:25
נער הייתי גם זקנתי ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם׃
Psaumes 37:26
כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה׃
Deutéronome 15:7-10
7
כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון׃
8
כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו׃
9
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא׃
10
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך׃
Job 31:16-20
16
אם אמנע מחפץ דלים ועיני אלמנה אכלה׃
17
ואכל פתי לבדי ולא אכל יתום ממנה׃
18
כי מנעורי גדלני כאב ומבטן אמי אנחנה׃
19
אם אראה אובד מבלי לבוש ואין כסות לאביון׃
20
אם לא ברכוני חלצו ומגז כבשי יתחמם׃
Luc 6:35
אבל אהבו את איביכם והיטיבו והלוו מבלי תוחלת ויהי שכרכם רב והייתם בני עליון כי טוב הוא גם לשכחי טובה ולרעים׃
Proverbes 17:18
אדם חסר לב תוקע כף ערב ערבה לפני רעהו׃
Proverbes 18:9
גם מתרפה במלאכתו אח הוא לבעל משחית׃
Proverbes 22:26
אל תהי בתקעי כף בערבים משאות׃
Proverbes 22:27
אם אין לך לשלם למה יקח משכבך מתחתיך׃
Proverbes 24:27
הכן בחוץ מלאכתך ועתדה בשדה לך אחר ובנית ביתך׃
Proverbes 24:30-34
30
על שדה איש עצל עברתי ועל כרם אדם חסר לב׃
31
והנה עלה כלו קמשנים כסו פניו חרלים וגדר אבניו נהרסה׃
32
ואחזה אנכי אשית לבי ראיתי לקחתי מוסר׃
33
מעט שנות מעט תנומות מעט חבק ידים לשכב׃
34
ובא מתהלך רישך ומחסריך כאיש מגן׃
Proverbes 27:23-27
23
ידע תדע פני צאנך שית לבך לעדרים׃
24
כי לא לעולם חסן ואם נזר לדור דור׃
25
גלה חציר ונראה דשא ונאספו עשבות הרים׃
26
כבשים ללבושך ומחיר שדה עתודים׃
27
ודי חלב עזים ללחמך ללחם ביתך וחיים לנערותיך׃
Jean 6:12
ויהי כאשר שבעו ויאמר אל תלמידיו אספו את פתותי לחם הנותרים למען לא יאבד מאומה׃
Romains 12:11
שקדו ואל תעצלו התלהבו ברוח עבדו את האדון׃
Ephésiens 5:15
ועתה ראו והזהרו להתהלך לא ככסילים כי אם כחכמים׃
Colossiens 4:5
התהלכו בחכמה עם אשר בחוץ והוקירו את העת׃
Philippiens 1:9
ועל זאת מתפלל אנכי כי תרבה ותגדל אהבתכם בהשכל ובכל דעת׃