Psaumes 25:13
נפשו בטוב תלין וזרעו יירש ארץ׃
Psaumes 37:26
כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה׃
Psaumes 102:28
בני עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון׃
Génèse 17:7
והקמתי את בריתי ביני ובינך ובין זרעך אחריך לדרתם לברית עולם להיות לך לאלהים ולזרעך אחריך׃
Génèse 22:17
כי ברך אברכך והרבה ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול אשר על שפת הים וירש זרעך את שער איביו׃
Génèse 22:18
והתברכו בזרעך כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקלי׃
Proverbes 20:7
מתהלך בתמו צדיק אשרי בניו אחריו׃
Jérémie 32:39
ונתתי להם לב אחד ודרך אחד ליראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם׃
Actes 2:39
כי לכם ההבטחה ולבניכם ולכל הרחוקים לכל אשר קרא יהוה אלהינו׃