Psaumes 111:1
הללו יה אודה יהוה בכל לבב בסוד ישרים ועדה׃
Psaumes 147:1
הללו יה כי טוב זמרה אלהינו כי נעים נאוה תהלה׃
Psaumes 148:11-14
11
מלכי ארץ וכל לאמים שרים וכל שפטי ארץ׃
12
בחורים וגם בתולות זקנים עם נערים׃
13
יהללו את שם יהוה כי נשגב שמו לבדו הודו על ארץ ושמים׃
14
וירם קרן לעמו תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרבו הללו יה׃
Psaumes 150:1
הללו יה הללו אל בקדשו הללוהו ברקיע עזו׃
Psaumes 111:10
ראשית חכמה יראת יהוה שכל טוב לכל עשיהם תהלתו עמדת לעד׃
Psaumes 115:7-13
7
ידיהם ולא ימישון רגליהם ולא יהלכו לא יהגו בגרונם׃
8
כמוהם יהיו עשיהם כל אשר בטח בהם׃
9
ישראל בטח ביהוה עזרם ומגנם הוא׃
10
בית אהרן בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃
11
יראי יהוה בטחו ביהוה עזרם ומגנם הוא׃
12
יהוה זכרנו יברך יברך את בית ישראל יברך את בית אהרן׃
13
יברך יראי יהוה הקטנים עם הגדלים׃
Psaumes 128:1
שיר המעלות אשרי כל ירא יהוה ההלך בדרכיו׃
Psaumes 145:19
רצון יראיו יעשה ואת שועתם ישמע ויושיעם׃
Esaïe 50:10
מי בכם ירא יהוה שמע בקול עבדו אשר הלך חשכים ואין נגה לו יבטח בשם יהוה וישען באלהיו׃
Luc 1:50
וחסדו לדור דורים על יראיו׃
Psaumes 1:1
אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד ובמושב לצים לא ישב׃
Psaumes 1:2
כי אם בתורת יהוה חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה׃
Psaumes 40:8
לעשות רצונך אלהי חפצתי ותורתך בתוך מעי׃
Psaumes 119:16
בחקתיך אשתעשע לא אשכח דברך׃
Psaumes 119:35
הדריכני בנתיב מצותיך כי בו חפצתי׃
Psaumes 119:47
ואשתעשע במצותיך אשר אהבתי׃
Psaumes 119:48
ואשא כפי אל מצותיך אשר אהבתי ואשיחה בחקיך׃
Psaumes 119:70-72
70
טפש כחלב לבם אני תורתך שעשעתי׃
71
טוב לי כי עניתי למען אלמד חקיך׃
72
טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף׃
Psaumes 119:97-72
Psaumes 119:143-72
Romains 7:22
כי לפי האדם הפנימי חפצתי בתורת אלהים׃
Romains 8:6
כי מחשבת הבשר היא המות ומחשבת הרוח היא החיים והשלום׃