Psaumes 45:7
אהבת צדק ותשנא רשע על כן משחך אלהים אלהיך שמן ששון מחבריך׃
Psaumes 99:4
ועז מלך משפט אהב אתה כוננת מישרים משפט וצדקה ביעקב אתה עשית׃
Psaumes 146:8
יהוה פקח עורים יהוה זקף כפופים יהוה אהב צדיקים׃
Esaïe 61:8
כי אני יהוה אהב משפט שנא גזל בעולה ונתתי פעלתם באמת וברית עולם אכרות להם׃
Psaumes 5:12
כי אתה תברך צדיק יהוה כצנה רצון תעטרנו׃
Psaumes 21:6
כי תשיתהו ברכות לעד תחדהו בשמחה את פניך׃
Psaumes 33:18
הנה עין יהוה אל יראיו למיחלים לחסדו׃
Psaumes 34:15
עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם׃
Psaumes 42:5
מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועות פניו׃
Job 36:7
לא יגרע מצדיק עיניו ואת מלכים לכסא וישיבם לנצח ויגבהו׃
1 Pierre 3:12
כי עיני יהוה אל צדיקים ואזניו אל שועתם ופני יהוה בעשי רע׃