Psaumes 105:32
נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם׃
Génèse 19:24
ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן השמים׃
Exode 9:23
ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים׃
Exode 9:24
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי׃
Job 18:15
תשכון באהלו מבלי לו יזרה על נוהו גפרית׃
Job 20:23
יהי למלא בטנו ישלח בו חרון אפו וימטר עלימו בלחומו׃
Esaïe 24:17
פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ׃
Esaïe 24:18
והיה הנס מקול הפחד יפל אל הפחת והעולה מתוך הפחת ילכד בפח כי ארבות ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארץ׃
Ezechiel 13:13
לכן כה אמר אדני יהוה ובקעתי רוח סערות בחמתי וגשם שטף באפי יהיה ואבני אלגביש בחמה לכלה׃
Ezechiel 38:22
ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר אתו׃
Luc 17:29
ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם׃
Psaumes 16:5
יהוה מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי׃
Génèse 43:34
וישא משאת מאת פניו אלהם ותרב משאת בנימן ממשאת כלם חמש ידות וישתו וישכרו עמו׃
1 Samuel 1:4
ויהי היום ויזבח אלקנה ונתן לפננה אשתו ולכל בניה ובנותיה מנות׃
1 Samuel 9:23
ויאמר שמואל לטבח תנה את המנה אשר נתתי לך אשר אמרתי אליך שים אתה עמך׃
Job 27:13-23
13
זה חלק אדם רשע עם אל ונחלת עריצים משדי יקחו׃
14
אם ירבו בניו למו חרב וצאצאיו לא ישבעו לחם׃
15
שרידו במות יקברו ואלמנתיו לא תבכינה׃
16
אם יצבר כעפר כסף וכחמר יכין מלבוש׃
17
יכין וצדיק ילבש וכסף נקי יחלק׃
18
בנה כעש ביתו וכסכה עשה נצר׃
19
עשיר ישכב ולא יאסף עיניו פקח ואיננו׃
20
תשיגהו כמים בלהות לילה גנבתו סופה׃
21
ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו׃
22
וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח׃
23
ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו׃
Psaumes 75:8
כי כוס ביד יהוה ויין חמר מלא מסך ויגר מזה אך שמריה ימצו ישתו כל רשעי ארץ׃
Esaïe 51:17
התעוררי התעוררי קומי ירושלם אשר שתית מיד יהוה את כוס חמתו את קבעת כוס התרעלה שתית מצית׃
Esaïe 51:22
כה אמר אדניך יהוה ואלהיך יריב עמו הנה לקחתי מידך את כוס התרעלה את קבעת כוס חמתי לא תוסיפי לשתותה עוד׃
Jérémie 25:15-17
15
כי כה אמר יהוה אלהי ישראל אלי קח את כוס היין החמה הזאת מידי והשקיתה אתו את כל הגוים אשר אנכי שלח אותך אליהם׃
16
ושתו והתגעשו והתהללו מפני החרב אשר אנכי שלח בינתם׃
17
ואקח את הכוס מיד יהוה ואשקה את כל הגוים אשר שלחני יהוה אליהם׃
Habaquq 2:16
שבעת קלון מכבוד שתה גם אתה והערל תסוב עליך כוס ימין יהוה וקיקלון על כבודך׃
Jean 18:11
ויאמר ישוע אל פטרוס השב חרבך אל נדנה הכי לא אשתה את הכוס אשר נתן לי אבי׃