Psaumes 7:9
יגמר נא רע רשעים ותכונן צדיק ובחן לבות וכליות אלהים צדיק׃
Psaumes 17:3
בחנת לבי פקדת לילה צרפתני בל תמצא זמתי בל יעבר פי׃
Psaumes 26:2
בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי׃
Psaumes 139:1
למנצח לדוד מזמור יהוה חקרתני ותדע׃
Psaumes 139:23
חקרני אל ודע לבבי בחנני ודע שרעפי׃
Psaumes 139:24
וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם׃
Génèse 22:1
ויהי אחר הדברים האלה והאלהים נסה את אברהם ויאמר אליו אברהם ויאמר הנני׃
Zacharie 13:9
והבאתי את השלשית באש וצרפתים כצרף את הכסף ובחנתים כבחן את הזהב הוא יקרא בשמי ואני אענה אתו אמרתי עמי הוא והוא יאמר יהוה אלהי׃
Malachie 3:3
וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישי מנחה בצדקה׃
Jacques 1:12
אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃
1 Pierre 1:7
למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃
1 Pierre 4:12
אהובים בבאכם בתוך כור עני למען נסתכם אל נא תתמהו כאלו קרה לכם דבר זר׃
Psaumes 5:4
כי לא אל חפץ רשע אתה לא יגרך רע׃
Psaumes 5:5
לא יתיצבו הוללים לנגד עיניך שנאת כל פעלי און׃
Psaumes 10:3
כי הלל רשע על תאות נפשו ובצע ברך נאץ יהוה׃
Psaumes 21:8
תמצא ידך לכל איביך ימינך תמצא שנאיך׃
Proverbes 6:16-19
16
שש הנה שנא יהוה ושבע תועבות נפשו׃
17
עינים רמות לשון שקר וידים שפכות דם נקי׃
18
לב חרש מחשבות און רגלים ממהרות לרוץ לרעה׃
19
יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים׃
Jérémie 12:8
היתה לי נחלתי כאריה ביער נתנה עלי בקולה על כן שנאתיה׃
Zacharie 11:8
ואכחד את שלשת הרעים בירח אחד ותקצר נפשי בהם וגם נפשם בחלה בי׃