Psaumes 9:11
זמרו ליהוה ישב ציון הגידו בעמים עלילותיו׃
Psaumes 18:6
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃
Exode 40:34
ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן׃
Exode 40:35
ולא יכל משה לבוא אל אהל מועד כי שכן עליו הענן וכבוד יהוה מלא את המשכן׃
1 Chroniques 17:5
כי לא ישבתי בבית מן היום אשר העליתי את ישראל עד היום הזה ואהיה מאהל אל אהל וממשכן׃
Habaquq 2:20
ויהוה בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ׃
Zacharie 2:13
הס כל בשר מפני יהוה כי נעור ממעון קדשו׃
2 Thessaloniciens 2:4
המתקומם והמתרומם על כל הנקרא אל או עבודה עד כי גם ישב בהיכל האלהים כאלהים ומראה את עצמו כי אלהים הוא׃
Psaumes 2:4
יושב בשמים ישחק אדני ילעג למו׃
Psaumes 103:19
יהוה בשמים הכין כסאו ומלכותו בכל משלה׃
Esaïe 66:1
כה אמר יהוה השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי ואי זה מקום מנוחתי׃
Matthieu 5:34
אבל אני אמר לכם לא תשבעו כל שבועה לא בשמים כי כסא אלהים המה׃
Matthieu 23:21
והנשבע בהיכל נשבע בו ובשוכן בתוכו׃
Actes 7:49
השמים כסאי והארץ הדם רגלי אי זה בית אשר תבנו לי אמר יהוה ואי זה מקום מנוחתי׃
Apocalypse 4:2
וכרגע הייתי ברוח והנה כסא נראה בשמים ואחד ישב על הכסא׃
Psaumes 33:13
משמים הביט יהוה ראה את כל בני האדם׃
Psaumes 44:21
הלא אלהים יחקר זאת כי הוא ידע תעלמות לב׃
Psaumes 66:7
משל בגבורתו עולם עיניו בגוים תצפינה הסוררים אל ירימו למו סלה׃
2 Chroniques 16:9
כי יהוה עיניו משטטות בכל הארץ להתחזק עם לבבם שלם אליו נסכלת על זאת כי מעתה יש עמך מלחמות׃
Proverbes 15:3
בכל מקום עיני יהוה צפות רעים וטובים׃
Jérémie 17:10
אני יהוה חקר לב בחן כליות ולתת לאיש כדרכו כפרי מעלליו׃
Jérémie 23:24
אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראנו נאם יהוה הלוא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם יהוה׃
Hébreux 4:13
ואין כל נברא נסתר מנגדו כי הכל חשוף וגלוי לעיני בעל דברים שלנו׃