Psaumes 10:2
בגאות רשע ידלק עני יתפשו במזמות זו חשבו׃
Psaumes 37:14
חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך׃
Psaumes 64:3
אשר שננו כחרב לשונם דרכו חצם דבר מר׃
Psaumes 64:4
לירות במסתרים תם פתאם ירהו ולא ייראו׃
Jérémie 9:3
וידרכו את לשונם קשתם שקר ולא לאמונה גברו בארץ כי מרעה אל רעה יצאו ואתי לא ידעו נאם יהוה׃
Psaumes 21:12
כי תשיתמו שכם במיתריך תכונן על פניהם׃
Psaumes 10:8
ישב במארב חצרים במסתרים יהרג נקי עיניו לחלכה יצפנו׃
Psaumes 10:9
יארב במסתר כאריה בסכה יארב לחטוף עני יחטף עני במשכו ברשתו׃
Psaumes 64:5
יחזקו למו דבר רע יספרו לטמון מוקשים אמרו מי יראה למו׃
Psaumes 142:3
בהתעטף עלי רוחי ואתה ידעת נתיבתי בארח זו אהלך טמנו פח לי׃
1 Samuel 18:21
ויאמר שאול אתננה לו ותהי לו למוקש ותהי בו יד פלשתים ויאמר שאול אל דוד בשתים תתחתן בי היום׃
1 Samuel 23:9
וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל אביתר הכהן הגישה האפוד׃
Matthieu 26:4
ויועצו יחדו לתפש את ישוע בערמה ולהמיתו׃
Actes 23:12-15
12
ויהי לפנות הבקר ויתחברו היהודים ויאסרו אסר על נפשם לאמר כי לא יאכלו ולא ישתו עד אם יהרגו את פולוס׃
13
ומספר הבאים באלה הזאת היה יותר מארבעים׃
14
ויגשו לא ראשי הכהנים ואל הזקנים לאמר אסר אסרנו על נפשנו לבלתי טעם מאומה עד אם הרגנו את פולוס׃
15
ועתה הודיעו אתם והסנהדרין את שר האלף ויורידהו מחר אליכם כאלו תחפצו לדרש היטב את ענינו ואנחנו נכונים להמיתו בטרם יקרב אליכם׃
Psaumes 7:10
מגני על אלהים מושיע ישרי לב׃
Psaumes 32:11
שמחו ביהוה וגילו צדיקים והרנינו כל ישרי לב׃
Psaumes 64:10
ישמח צדיק ביהוה וחסה בו ויתהללו כל ישרי לב׃
Psaumes 94:15
כי עד צדק ישוב משפט ואחריו כל ישרי לב׃
Psaumes 97:11
אור זרע לצדיק ולישרי לב שמחה׃
Psaumes 125:4
היטיבה יהוה לטובים ולישרים בלבותם׃