Psaumes 7:1
שגיון לדוד אשר שר ליהוה על דברי כוש בן ימיני יהוה אלהי בך חסיתי הושיעני מכל רדפי והצילני׃
Psaumes 9:10
ויבטחו בך יודעי שמך כי לא עזבת דרשיך יהוה׃
Psaumes 16:1
מכתם לדוד שמרני אל כי חסיתי בך׃
Psaumes 25:2
אלהי בך בטחתי אל אבושה אל יעלצו איבי לי׃
Psaumes 31:14
ואני עליך בטחתי יהוה אמרתי אלהי אתה׃
Psaumes 56:11
באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי׃
2 Chroniques 14:11
ויקרא אסא אל יהוה אלהיו ויאמר יהוה אין עמך לעזור בין רב לאין כח עזרנו יהוה אלהינו כי עליך נשענו ובשמך באנו על ההמון הזה יהוה אלהינו אתה אל יעצר עמך אנוש׃
2 Chroniques 16:8
הלא הכושים והלובים היו לחיל לרב לרכב ולפרשים להרבה מאד ובהשענך על יהוה נתנם בידך׃
Esaïe 26:3
יצר סמוך תצר שלום שלום כי בך בטוח׃
Esaïe 26:4
בטחו ביהוה עדי עד כי ביה יהוה צור עולמים׃
1 Samuel 19:11
וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשמרו ולהמיתו בבקר ותגד לדוד מיכל אשתו לאמר אם אינך ממלט את נפשך הלילה מחר אתה מומת׃
1 Samuel 20:38
ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושה אל תעמד וילקט נער יהונתן את החצי ויבא אל אדניו׃
1 Samuel 21:10-12
10
ויקם דוד ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבא אל אכיש מלך גת׃
11
ויאמרו עבדי אכיש אליו הלוא זה דוד מלך הארץ הלוא לזה יענו במחלות לאמר הכה שאול באלפו ודוד ברבבתו׃
12
וישם דוד את הדברים האלה בלבבו וירא מאד מפני אכיש מלך גת׃
1 Samuel 22:3
וילך דוד משם מצפה מואב ויאמר אל מלך מואב יצא נא אבי ואמי אתכם עד אשר אדע מה יעשה לי אלהים׃
1 Samuel 23:14
וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר זיף ויבקשהו שאול כל הימים ולא נתנו אלהים בידו׃
1 Samuel 27:1
ויאמר דוד אל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי טוב כי המלט אמלט אל ארץ פלשתים ונואש ממני שאול לבקשני עוד בכל גבול ישראל ונמלטתי מידו׃
Psaumes 55:6
ואמר מי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכנה׃
Psaumes 55:7
הנה ארחיק נדד אלין במדבר סלה׃
Proverbes 6:5
הנצל כצבי מיד וכצפור מיד יקוש׃
Luc 13:31
ביום ההוא נגשו מן הפרושים ויאמרו אליו צא ולך מזה כי הורדוס מבקש להרגך׃