Psaumes 51:9
הסתר פניך מחטאי וכל עונתי מחה׃
Psaumes 90:8
שת עונתינו לנגדך עלמנו למאור פניך׃
Deutéronome 32:34
הלא הוא כמס עמדי חתם באוצרתי׃
Jérémie 2:22
כי אם תכבסי בנתר ותרבי לך ברית נכתם עונך לפני נאם אדני יהוה׃
Osée 7:2
ובל יאמרו ללבבם כל רעתם זכרתי עתה סבבום מעלליהם נגד פני היו׃
Amos 8:7
נשבע יהוה בגאון יעקב אם אשכח לנצח כל מעשיהם׃
Psaumes 109:13
יהי אחריתו להכרית בדור אחר ימח שמם׃
Psaumes 34:16
פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם׃
Job 18:17
זכרו אבד מני ארץ ולא שם לו על פני חוץ׃
Esaïe 65:15
והנחתם שמכם לשבועה לבחירי והמיתך אדני יהוה ולעבדיו יקרא שם אחר׃