Esaïe 27:11
ביבש קצירה תשברנה נשים באות מאירות אותה כי לא עם בינות הוא על כן לא ירחמנו עשהו ויצרו לא יחננו׃
Luc 6:38
תנו ותנתן לכם מדה טובה דחוקה וגדושה ומשפעה יתנו אל חיקכם כי במדה אשר אתם מודדים בה ימד לכם׃
Jacques 2:13
כי אין חסד בדין לאשר לא עשה חסד והחסד יתגאה על הדין׃
Psaumes 137:8
בת בבל השדודה אשרי שישלם לך את גמולך שגמלת לנו׃
Psaumes 137:9
אשרי שיאחז ונפץ את עלליך אל הסלע׃
Esaïe 13:18
וקשתות נערים תרטשנה ופרי בטן לא ירחמו על בנים לא תחוס עינם׃
Matthieu 27:25
ויענו כל העם ויאמרו דמו עלינו ועל בנינו׃
Luc 11:50
למען ידרש מן הדור הזה דם כל הנביאים אשר נשפך למן הוסד הארץ׃
Luc 11:51
מדם הבל עד דם זכריהו אשר נהרג בין המזבח ולבית הן אמר אני לכם דרוש ידרש מן הדור הזה׃