Psaumes 28:1
לדוד אליך יהוה אקרא צורי אל תחרש ממני פן תחשה ממני ונמשלתי עם יורדי בור׃
Psaumes 35:22
ראיתה יהוה אל תחרש אדני אל תרחק ממני׃
Psaumes 35:23
העירה והקיצה למשפטי אלהי ואדני לריבי׃
Psaumes 83:1
שיר מזמור לאסף אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל׃
Esaïe 42:14
החשיתי מעולם אחריש אתאפק כיולדה אפעה אשם ואשאף יחד׃
Psaumes 118:28
אלי אתה ואודך אלהי ארוממך׃
Exode 15:2
עזי וזמרת יה ויהי לי לישועה זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארממנהו׃
Deutéronome 10:21
הוא תהלתך והוא אלהיך אשר עשה אתך את הגדלת ואת הנוראת האלה אשר ראו עיניך׃
Jérémie 17:14
רפאני יהוה וארפא הושיעני ואושעה כי תהלתי אתה׃