Psaumes 113:7
מקימי מעפר דל מאשפת ירים אביון׃
Psaumes 113:8
להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו׃
Ruth 4:14-17
14
ותאמרנה הנשים אל נעמי ברוך יהוה אשר לא השבית לך גאל היום ויקרא שמו בישראל׃
15
והיה לך למשיב נפש ולכלכל את שיבתך כי כלתך אשר אהבתך ילדתו אשר היא טובה לך משבעה בנים׃
16
ותקח נעמי את הילד ותשתהו בחיקה ותהי לו לאמנת׃
17
ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד׃
1 Samuel 2:8
מקים מעפר דל מאשפת ירים אביון להושיב עם נדיבים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצקי ארץ וישת עליהם תבל׃
Ester 8:15-17
15
ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות תכלת וחור ועטרת זהב גדולה ותכריך בוץ וארגמן והעיר שושן צהלה ושמחה׃
16
ליהודים היתה אורה ושמחה וששן ויקר׃
17
ובכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע שמחה וששון ליהודים משתה ויום טוב ורבים מעמי הארץ מתיהדים כי נפל פחד היהודים עליהם׃
Job 5:11
לשום שפלים למרום וקדרים שגבו ישע׃
Job 8:7
והיה ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאד׃
Job 11:15-19
15
כי אז תשא פניך ממום והיית מצק ולא תירא׃
16
כי אתה עמל תשכח כמים עברו תזכר׃
17
ומצהרים יקום חלד תעפה כבקר תהיה׃
18
ובטחת כי יש תקוה וחפרת לבטח תשכב׃
19
ורבצת ואין מחריד וחלו פניך רבים׃
Job 42:10-12
10
ויהוה שב את שבית איוב בהתפללו בעד רעהו ויסף יהוה את כל אשר לאיוב למשנה׃
11
ויבאו אליו כל אחיו וכל אחיתיו וכל ידעיו לפנים ויאכלו עמו לחם בביתו וינדו לו וינחמו אתו על כל הרעה אשר הביא יהוה עליו ויתנו לו איש קשיטה אחת ואיש נזם זהב אחד׃
12
ויהוה ברך את אחרית איוב מראשתו ויהי לו ארבעה עשר אלף צאן וששת אלפים גמלים ואלף צמד בקר ואלף אתונות׃
Jérémie 52:31-34
31
ויהי בשלשים ושבע שנה לגלות יהויכן מלך יהודה בשנים עשר חדש בעשרים וחמשה לחדש נשא אויל מרדך מלך בבל בשנת מלכתו את ראש יהויכין מלך יהודה ויצא אותו מבית הכליא׃
32
וידבר אתו טבות ויתן את כסאו ממעל לכסא מלכים אשר אתו בבבל׃
33
ושנה את בגדי כלאו ואכל לחם לפניו תמיד כל ימי חיו׃
34
וארחתו ארחת תמיד נתנה לו מאת מלך בבל דבר יום ביומו עד יום מותו כל ימי חייו׃
Jacques 5:11
הנה מאשרים אנחנו את הסבלים את סבלנות איוב שמעתכם ואת אחרית האדון ראיתם כי רחום וחנון יהוה׃
Psaumes 78:52
ויסע כצאן עמו וינהגם כעדר במדבר׃
Psaumes 128:6
וראה בנים לבניך שלום על ישראל׃
Génèse 23:5-7
5
ויענו בני חת את אברהם לאמר לו׃
6
שמענו אדני נשיא אלהים אתה בתוכנו במבחר קברינו קבר את מתך איש ממנו את קברו לא יכלה ממך מקבר מתך׃
7
ויקם אברהם וישתחו לעם הארץ לבני חת׃
Génèse 48:11
ויאמר ישראל אל יוסף ראה פניך לא פללתי והנה הראה אתי אלהים גם את זרעך׃
1 Samuel 2:21
כי פקד יהוה את חנה ותהר ותלד שלשה בנים ושתי בנות ויגדל הנער שמואל עם יהוה׃
Job 21:11
ישלחו כצאן עויליהם וילדיהם ירקדון׃
Job 42:16
ויחי איוב אחרי זאת מאה וארבעים שנה וירא את בניו ואת בני בניו ארבעה דרות׃
Proverbes 17:6
עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם׃
Esaïe 49:20-22
20
עוד יאמרו באזניך בני שכליך צר לי המקום גשה לי ואשבה׃
21
ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה ואני שכולה וגלמודה גלה וסורה ואלה מי גדל הן אני נשארתי לבדי אלה איפה הם׃
22
כה אמר אדני יהוה הנה אשא אל גוים ידי ואל עמים ארים נסי והביאו בניך בחצן ובנתיך על כתף תנשאנה׃