Psaumes 135:7
מעלה נשאים מקצה הארץ ברקים למטר עשה מוצא רוח מאוצרותיו׃
Psaumes 148:8
אש וברד שלג וקיטור רוח סערה עשה דברו׃
Jonas 1:4
ויהוה הטיל רוח גדולה אל הים ויהי סער גדול בים והאניה חשבה להשבר׃
Psaumes 93:3
נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃
Matthieu 8:24
והנה סער גדול היה בים ותכסה האניה בגלים והוא ישן׃
Jean 6:18
ויסער הים כי רוח גדולה נושבת׃