Psaumes 95:5
אשר לו הים והוא עשהו ויבשת ידיו יצרו׃
Psaumes 104:24-27
24
מה רבו מעשיך יהוה כלם בחכמה עשית מלאה הארץ קנינך׃
25
זה הים גדול ורחב ידים שם רמש ואין מספר חיות קטנות עם גדלות׃
26
שם אניות יהלכון לויתן זה יצרת לשחק בו׃
27
כלם אליך ישברון לתת אכלם בעתו׃
Job 38:8-11
8
ויסך בדלתים ים בגיחו מרחם יצא׃
9
בשומי ענן לבשו וערפל חתלתו׃
10
ואשבר עליו חקי ואשים בריח ודלתים׃
11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃